Фондацията за развитие на правосъдието (ФРП) е аналитичен и обучителен център за правни и значими за правото хуманитарни изследвания, който развива практическо и теоретично знание в подкрепа на общественозначими политики в сферите на правосъдието и правното образование. Той е учреден на 11.май.2011 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Дейността на ФРП се осъществява в следните направления:,,При човеците знанието на един е нужно на другите", Йоан Екзарх, Шестослов

1. Генериране на знание чрез привличане на изявени специалисти, предоставяне на възможности за развитие на млади изследователи, експертно съдействие и професионално сътрудничество със сродни организации, държавни институции и чуждестранни експерти;

2. Развиване на знание чрез разработване и издаване на мултидисциплинарни изследвания в областта на правото, криминологията, правната социология и психология и други хуманитарни области; на изследователски и аналитични методологии и аналитично наблюдение на съдебната практика и законодателството;

3. Свързване на знанието с промяна чрез провеждане на семинари, кръгли маси, обучения и други формати за повишаване на професионалната квалификация и задълбочаване на специализацията на професиите, ангажирани с правосъдието, и на правната култура на обществото, както и разработване на методологии, стратегии, концепции и политики за развитие на законодателството, правораздаването и други относими сфери.

На своите експерти ФРП предоставя равни възможности за професионално развитие, като се ръководи от принципите на доброволност и свобода на професионалния избор, единни професионални стандарти, диалогичност, екипност и колегиалност, както и взаимно зачитане на правилата за професионална етика и избягване на конфликт на интереси.

Прочетете повече ...

 

Новини

Първият цикъл обучения по проект ,,Темида вижда детето" бяха проведени през юни във Велинград

20240614_160713.jpg

20240618_113514Пет обучения на тема ,,Добри практики за ефективно екипно функциониране по Координационния механизъм по случаи с деца-пострадали и извършители на престъпления“ бяха проведени във Велинград в периода 09-21.06.2024 г. по проект ,,Темида вижда детето“, изпълняван през 2024-2025 г. от Асоциацията на прокурорите в България в партньорство с Фондация за развитие на правосъдието и финансиран от семейна Фондация ,,Лъчезар Цоцорков“. 

20240611_141253

В тях се включиха общо 116 участници, от които 82 прокурори и следователи, 15 съдии, 12 разследващи полицаи и 7 социални работници и психолози, разделени на пет групи от по 22-26 участници. От тях 47 работят на територията на Софийския апелативен район, 18 - на Бургаския, 16 – на Варненския, 20 - на Великотърновския и 16  - на Пловдивския.

Семинарите бяха посветени на формиране и управление на продуктивни екипи за разследване по Координационния механизъм, изграждане на култура за работа в екип, емоционално-интелигентно екипно взаимодействие, инструменти за създаване на ефективна организация на работния процес, вкл. управление на времето; управление на различията, вкл. на конфликти и др.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ,,ПРОКУРАТУРАТА МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ"

img_9967.jpg

На 24.11.2022 г. бе проведена заключителна национална конференция по проект ,,Прокуратурата между митовете и фактите", изпълняван от август 2020 г. до края на ноември 2022 г. с частичната финансова подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер". На конференцията бяха представени резултатите от мащабно изследване, проведено на два етапа през есента 2020 г. и януари 2022 г. сред прокурорите и следователите и насочено към организационна диагностика на процесите в Прокуратурата в областта на: визия и стратегически дейности, управление на човешките ресурси, лидерство и управление, комуникация, мотивационни фактори, корпоративна култура на Прокуратурата в България.

 

 

ФРП ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ

2.jpg

На 13.11.2018 г. в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София бе проведена заключителната конференция по проект ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”. Той беше изпълен в периода февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", като в основата му стоят индивидуални изследвания на членове на екипа от 2009 г.

Той имаше за цел да подпомогне българските специализирани юрисдикции в отговора им срещу организираната престъпност, като идентифицира постиженията и пропуските в правосъдния отговор срещу организираната престъпност. 

В сбит вид основните изводи бяха представени в кратък филм ,,Организираната престъпност през погледа на българския закон и съдебна практика" (Youtube)

В конференцията участваха със собствени анализи и изследователски резултати и учени от други организации и научни сфери - Тихомир Безлов (ЦИД), доц. д-р Алексей Пампоров (БАН), проф. д-р Димитър Димитров (УНСС), както и практици, сред които Гергана Кюркчийска, Районен прокурор на РП-Оряхово, Пламен Дацов, съдия от Софийския апелативен съд, съдии от Върховния касационен съд и специализираните наказателни юрисдикции и др.

Почетни гости на конференцията бяха НП Херберт Салбер, посланик на Германия, Евгени Стоянов, зам-министър на правосъдието, Иван Гешев, заместник на главния прокурор, Хартмут Ранк, директор на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,К. Аденауер”.

ФРП благодари на ВКС за любезното домакинство на конференцията.

Аналитичните продукти от проекта са публикувани в Раздел ,,Организирана престъпна дейност" на меню ,,Библиотека".

 

 

 

 

 

ФРП ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ: ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ

canstockphoto6308201.jpg

На 13 ноември 2018 г. (вторник) oт 9.00 часа в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе заключителна конференция „ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”.

ФРП ПРОВЕДЕ ВТОРИ ТРЕНИНГ ОТ СЕРИЯТА ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

6.jpg

На 01-02.10.2018 г. в София бе проведено второто от серията специализирани практически обучения (тренинги) ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА", насочено към аудитория от 25 служители на Главна дирекция ,,Борба с организираната престъпност". 

Събитието се провежда в рамките на проект ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”, който се изпълнява от ФРП през февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Темите включваха проблеми на квалификацията, доказването и мотивирането.

ФРП ПРОВЕДЕ ТРЕНИНГ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

img_1567.jpg

IMG_1655На 05-06.07.2018 г. в София екип на Фондацията за развитие на правосъдието в състав доц. д-р Ива Пушкарова, доц. д-р Ралица Илкова, д-р Георги Кирилов (вещо лице психолог) и криминалния психолог Петя Попова проведе първото специализирано практическо обучение (тренинг) ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА", насочено към аудитория от съдии, прокурори и следователи от Специализираната прокуратура и Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Апелативния специализиран наказателен съд. 

 

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОПРАВО И БИОЕТИКА - 2017

23072011332-1_1505287532157550869.jpg

На 17-18 ноември 2017 г. Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт 'ChallengingTheLaw.org' ще проведат Петата национална конференция по биоправо и биоетика. Тя се организира съвместно с Департамент "Здравеопазване и социална работа" на Нов български университет и с подкрепата на магистърска програма "Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски. Домакин за втора поредна година е Нов български университет.

През 2017 г. конференцията е под надслов е ,,МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ ХОРИЗОНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ". 

Участието в конференцията е с предварителна регистрация на bioconferencebg@gmail.com или чрез фейсбук-страницата на ФРП.

 

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОПРАВО И БИОЕТИКА

dsc_3439_1448716123477065317.jpg

На 11-12 декември 2015 г. Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт 'ChallengingTheLaw.org' ще проведат Третата национална конференция по биоправо и биоетика

През 2015 г. нейният надслов е ,,Човекът в биоетичните и биоправните регулации", а в програмата са включени доклади по актуални въпроси на принудителното лечение, запрещението, медицинската грижа за узвими пациенти (лишени от свобода, деца, възрастни хора и др.), сурогатното майчинство, правата на пациентите и специфични здравни предизвикателства в контекста на технологичното развитие. 

И тази година конференцията се провежда в рамките на проекта на ФРП ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики", изпълняван съвместно без външно финансиране.

Участието в конференцията е с предварителна регистрация на и-мейл адресите или чрез фейсбук-страницата на ФРП.

ПРОГРАМА

ФРП НАБИРА СТАЖАНТИ

dsc_3474.jpg

Фондация за развитие на правосъдието стартира Програма за стажантско обучение.

Тя е насочена към млади специалисти по право и други хуманитарни науки и има за цел да задълбочи професионалните им умения, като им предостави ранен практически професионален опит и перспективи за развитие в следните направления:

- работа със съдебна практика - ориентация в съдебната практика, подбор на актове, методи са сравнение и анализиране на съдебни подходи, методи за извличане на фактическа обстановка и др.;

- сравнителни анализи - ориентация в чуждестранно законодателство, анализ на чуждестранни закони, сравнение на правни системи, анализ на приложими законодателни решения, работа с електронни търсачки на правна информация и с бази-данни и компилации на практика на български, чуждестранни и международни юрисдикции и администрации и др.;

- мултидисциплинарни анализи - прилагане на смесени методики за правен, психологичен, криминологичен, статистически, социологичен и др. вид анализ по конкретни теми, мултидисциплинарно профилиране на извършители и жертви на отделни видове престъпления и др.;

- работа с бази-данни - изграждане и поддържане на професионални бази-данни, вкл. със съдебна практика, законодателство, аналитични продукти, случаи от практиката и т.н., работа със специализиран софтуеър и др.;

- презентационни и организационни умения - конферентен протокол, организиране и провеждане на събития, структуриране и излагане на изказвания, изработване на различни видове презентации, участие и ръководене на дискусия в различни формати и др.;

- основни умения за създаване и управление на дейности на проектен принцип - основи на стратегическото планиране, подбор на финансиращи програми, изработване на проектни предложения, основни умения за координиране, управление и отчитане на дейности, основи на проектното бюджетиране и др.;

- екипни и други лични умения - умения за работа в екип, разпределение на роли, управление на екипи, изграждане на екипни партньорства, емоционална интелигентност, управление на кризи и др. 

ФРП ПРОВЕДЕ ТРЕТИ СЕМИНАР ,,НАЙ-ТЕЖКИТЕ НАКАЗАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА"

img_9949.jpg

Семинар, Враца, 6.11.2015На 06.11.2015 г. екипът на ФРП гостува на Окръжния съд във Враца, където проведе семинар на тема ,,Най-тежките наказания в българската съдебна практика", насочен към съдии, прокурори и следователи. 

Повече за организираните от ФРП семинари на тази и други теми - виж. раздел Обучения на този сайт.

ФРП ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРИГОДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАЙ-ТЕЖКИТЕ НАКАЗАНИЯ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

1-dsc01441.jpg

На 13.11.2015 г. (петък) в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата в София ФРП проведе конференция на тема ,,Изключително тежките престъпления и отговорът на държавата", с който формално приключи проекта ,,Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи". За 2015 г. дейностите по него бяха изпълнявани с финансовата подкрепа на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер".IMG_0031

В конференцията участваха близо 80 представители на Върховния касационен съд и Върховната касационна прокуратура, Администрацията на президента, членове на Комисията по помилването при президента, Главната дирекция ,,Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието, Националния институт на правосъдието, Националния омбудсман, Съюза на юристите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Съюза на съдиите в България, Българската асоциация по криминология, Фондация ,,Български адвокати за правата на човека", Българската лига за правата на човека към ООН, Българския Хелзинкски комитет, Центъра за изследване на демокрацията, Сдружение ,,дете и пространство", Сдружение ,,Спектра", Софийския университет, Академията на МВР, Университета за национално и световно стопанство, отделни съдии, прокурори, адвокати и журналисти.

ФРП ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ,,НАЙ-ТЕЖКИТЕ НАКАЗАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА"

img_9817.jpg

На 23.10.2015 г. екипът на ФРП бе гост на Окръжния съд в Стара Загора, където проведе семинар на тема ,,Най-тежките наказания в българската съдебна практика", насочен към съдии, прокурори/следователи, служители на затворните администрации и адвокати. Семинарът представи резултати от изследвания на съдената практика в областта на налагането на наказнията доживотен затвор без замяна, доживотен затвор и дългосрочното лишаване от свобода с акцент върху практиката на Старозагорския окръжен съд, както и някои въпроси на българската серийна престъпност.

Повече за организираните от ФРП семинари на тази и други теми - виж. раздел Обучения на този сайт.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ,,ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОТГОВОРЪТ НА ДЪРЖАВАТА"

jpg.jpeg

На 13 ноември 2015 г. (петък) от 9:00 часа в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе конференция ,,Изключително тежките престъпления и отговорът на държавата“ в рамките на проект ,,Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи", изпълняван през 2015 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Целта на конференцията е да подпомогне професионалния разговор между представителите на съдебната власт и органите по изпълнение на наказанията по прилагането на наказателния закон в случаи на изключително тежки престъпления и по прилагане на най-тежките наказания. Сред лекторите са авторитетни магистрати от ВКС и ВКП и изследователи на съдебна практика. В събитието ще вземат участие съдии, прокурори, адвокати, представители на Министерството на правосъдието, ВКС, Главния прокурор, Конституционния съд, Омбудсмана, СЮБ, професионални сдружения на магистратите, научни институти и университети, неправителствени организации и др.

На събитието ще бъдат представени и обсъдени окончателните резултати от мащабни изследвания на съдебната практика и законодателството у нас след 1951 г. в областта на най-тежките наказания и изключително тежките престъпления. Те се провеждат за първи път и обхващат въпроси на изключително тежкото домашно насилие, сексуална престъпност, рецидивна изключителна престъпност, серийна престъпност и др., профила на дееца и жертвата, мотивационни механизми на изключително тежкото престъпление, сравнителноправни изследвания по тези въпроси и относима практика на ЕСПЧ. Особено място е отделено на анализ на съдебни подходи при индивидуализацията на най-тежките наказания и институти за облекчаване на отговорността (чл. 58а, чл. 38а, ал. 3, чл. 24, чл. 70 и сл. от НК и др.).

За регистрация за участие, свържете се с нас на fondatsia.causa@gmail.com .

Програмата можете да разгледате ТУК

Пълните резултати от проведените до момента изследвания се публикуват в раздел Анализи и информационни продукти на този сайт

ПРЕДСТОИ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОПРАВО И БИОЕТИКА ,,ЧОВЕКЪТ В БИОЕТИЧНИТЕ И БИОПРАВНИТЕ РЕГУЛАЦИИ"

dsc_3439.jpg

На 11-12 декември 2015 г. Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт ,,ChallengingTheLaw.com" ще проведат Третата национална конференция по биоправо и биоетика

През 2015 г. нейният надслов е ,,Човекът в биоетичните и биоправните регулации", а примерните теми, по които се набират доклади, са свързани с информирано съгласие за лечение; статус на пациента; права на пациента; специфики в правния статус на някои категории пациенти: деца, лица с психични разстройства и др.; медицинска (не)дееспособност; правни и етични аспекти на медицинските (воле)изявления: съгласие за донорство, съгласие за участие в клинични изпитвания, съгласие за участие в научни изследвания и др.; здравно представителство, "медицински завещания", предварителни указания за лечение; проблеми на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна); етични кодекси; правни и правноетични проблеми на медицинската грижа за лишените от свобода; медицинска принуда (мерки за физическо ограничаване, задължително лечение и др.). 

Заявления за участие се приемат до 30 септември 2015 г., а текстовете на допуснатите до конференцията доклади трябва да бъдат получени до 30 ноември 2015 г.

Образците на документите и повече информация можете да откриете ТУК.

И тази година конференцията се провежда в рамките на проекта ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики", изпълняван съвместно без външно финансиране от ФРП и ППС ,,ChallengingTheLaw.com" 

ФРП ПРЕДСТАВИ ПЪРВИТЕ ЦЯЛОСТНИ ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ У НАС

photoplakat.jpg

 

 

 
DSC03658-001На 26 ноември 2013 г. в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието проведе конференция ,,Финансова и стопанска престъпност: предизвикателства и отговори“ в рамките на проект ,,Върховенството на закона в отговор на финансовата и стопанската престъпност”, изпълняван през 2013 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер”.
Целта на конференцията бе да подпомогне професионалния разговор между представителите на държавното обвинение, съда и адвокатурата по прилагането на наказателния закон в сферата на престъпленията против стопанството и против финансовата система.

Бяха представени актуални изследвания в областта на българската и чуждестранната съдебна практика по дела за данъчни престъпления, изпиране на пари, безстопанственост, длъжностни престъпления и други, включително представяне и анализ на престъпни схеми, спорове в съдебната практика и практиката на съда на ЕС.

КРЪГЛА МАСА НА ФРП ОЧЕРТАВА ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРЕСТЪПНОСТ

img_8060.jpg

12На 16.12.2011 г. в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София Фондация за развитие на правосъдието проведе съвместно с Асоциацията на прокурорите в България кръгла маса на тема: Наказателноправна защита на публичните финанси. Конкретният повод за събитието беше тенденцията към България да бъдат отправяни критики за неуспехи в противодействието срещу изпирането на пари. Целта на кръглата маса бе да постави началото на професионален разговор по проблемите, които наказателното правораздаване среща при прилагане на Наказателния кодекс срещу престъпления, свързани с източване на бюджетни средства и еврофондове, престъпни нарушения на режима на обществените поръчки, престъпления в стопанската сфера, длъжностни престъпления и други посегателства, обхващани от широкото понятие за икономическа престъпност.

 

 

ФРП ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦС НА СЮБ ОТНОСНО ПРОЗРАЧНИЯ ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС, КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ И ГЛАВЕН ПРОКУРОР

1_14519992861326503341.jpg

Фондацията за развитие на правосъдието се присъединява към Декларация на Централния съвет на Съюза на юристите в България, приета на 29 ноември 2012 г.

В Декларацията се казва:

,,Централният съвет на Съюза на юристите в България намира, че извършените избори от Народното събрание за членове на Висш съдебен съвет от парламентарната квота и за конституционни съдии са проведени в условията на публична, но непрозрачна процедура без критерии при номинациите и в нарушение на собствените правила, приети от Парламента.

Считаме, че предстоящият избор на Главен прокурор и бъдещите  на административни ръководители в съдебната власт трябва да се извършват в съответствие с изискванията на Конституцията и Закона за съдебната власт като изискуемите нравствени и професионални качества на кандидатите да се обсъждат всестранно, публично и прозрачно, в това число и отношението им към решенията срещу България, постановени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Процедурата трябва да бъде проведена така, че след финализирането й да няма никакви съмнения в качествата на избраните.”

Текст на декларацията

 

 

 

Предишна страница 1 2 Следваща страница
22 новини