imgp7969_14432991011810251565.jpg
ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ, ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
 1. Конституционни основи на пазарната икономика (д-р Мартин Белов), публикувана в сп. Теза, 7/ 2013 г.
 2. Правни гаранции срещу измамливи действия в гражданското и търговското право на Република България (д-р Стоян Ставру), публикувана в сп. Общество и право, бр.4/2014 г.
 3. Данъчни измами при вътреобщностните доставки – престъпни схеми и относима европейска юриспруденция (Николай Терзиев), публикувана в сп. Общество и право, бр.10/2013 г.
 4. Електронното управление като стратегия за превенция на финансовата киберпрестъпност (Виктор Модев), сп. Теза, бр.8/2014
 5. Престъпни схеми и съдебни практики срещу изпиране на пари. Разграничения от близки състави и от предикатната дейност – част 1 и 2 (доц д-р Ива Пушкарова), сп. Теза, бр.8 и 9/2014
 6. Данъчните престъпления по чл. 255-255А и чл. 256 от НК: някои проблеми на съдебната практика (доц. д-р. Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.2/2015)
 7. Значение на действителността на стопанската дейност, източник на облагаемия доход, за съставомерността на данъчното престъпление. Наказателна и гражданска отгоорност на престъпния субект (доц. д-р. Ива Пушкарова, сп. Общество и право, 2015, под печат)
 8. Обхват, цели, материалноправни и процесуалноправни аспекти на ФИНАНСОВОТО ПРОФИЛИРАНЕ, Ръководство, Ива Пушкарова, ВСС, 2015 г. Ръководството включва основни понятия, информация и подробен анализ на приложимото българско и европейско законодателство, включително национална съдебна практика, относима практика на Съда на Европейските общности, приложими правни стандарти, подбрани илюстративни казуси от българската и чуждестранната практика, представяне на основни трудности при правоприлагането, примери за добри и непрепоръчителни български и европейски практики, богата препоръчителна научна и аналитична литература, компилации на съдебни актове и списък на полезни бази-данни. Ръководството изготвено в изпълнение на проект ,,Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС", реализиран от ВСС с финансовата подкрепа на ОПАК 2007-2013. 
 9. Схеми на финансова и стопанска престъпност в Европа: българска съдебна практика (доц. д-р Ива Пушкарова), публикувана в сборник ,,Европейски перспективи за развитие на наказателното  законодателство”, УИ ,,Св. Климент Охридски”, 2014 г.
 10. Понятие за стопански престъпления. Съпоставка между българската и германската уредба“, Сава Петров. Авторът е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Изследването е разработено в Института по международно наказателно право ,,Макс Планк” във Фрайбург, Германия, през 2006 г. То предлага подробна и ерудирана  наказателноправна характеристика на стопанските престъпления като вид престъпна дейност, като обсъжда относимата съдебна практика и законодателство на Германия и и сравнява с българското правораздаване и законодателство в материята към 2006 г. Въпреки изтеклото време, повечето изводи са запазили своята валидност.
 11. Правна уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (част 1  и част 2), Христо Христев, сп. Теза бр.1 /2011 г. и 2/2012 г.
 12. Организирана и задружна престъпна дейност: престъпни сдружения, съучастие, предварителен сговор, необходимо съучастие, Ива Пушкарова, сп. Теза бр. 2/2012. Статията разграничава понятията и изяснява приложното поле на различни видове форми на задружна престъпна дейност, които често не се разпознават прецизно от съдебната практика и това затруднява ефективният правораздавателен отговор срещу престъпността при множество извършители.