ФРП е учредена на 11. май. 2011 г. в София от група правни теоретици, вещи лица, съдии и прокурори с богат опит в правните, правнопсихологическите, криминологичните и правно-социологическите проучвания на значими за правосъдието явления и на съдебната практика, в развитието на правното образование и в осъществяването на правораздаването.

ФРП извършва дейността си в полза на функциониращо гражданско общество в България, като изхожда от принципа, че върховенството на закона и гарантирането на правата на човека не могат да бъдат постигнати без постоянно повишаване на правната култура и гражданска активност на обществото и изследване на причините, водещи до значими конфликти в обществото.

Мисията на Фондацията е да съдейства за постигане на справедливост и взаимно зачитане на правата в обществото, като насърчава развитието на правосъдието.

 

За постигането й Фондацията си поставя за цел:IMGP7969

 1. да подкрепя развитието на законодателство, адекватно на социалните потребности, включително успешното интегриране на международни правни стандарти в националната правна система;
 2. да насърчава повишаването на квалификацията, мотивацията и интегритета на професионални общности, свързани с правосъдието;
 3. да съдейства за предотвратяване и преодоляване на негативни социалнозначими конфликти, като подкрепя равноправието на различните социални групи;
 4. да подкрепя просветеното доверие на обществото в институциите на правосъдието;
 5. да насърчава правната информираност и култура в обществото.

 

За постигане на целите си Фондацията:

 1. извършва експертни мултидисциплинарни изследвания в областта на правото, правната социология, правната психология и други хуманитарни науки и разработва изследователски и аналитични методологии, както и стратегии, концепции и политики за постигане на социалнозначими промени в законодателството, правораздаването и други относими сфери;
 2. издава сборници с доклади, анализи, статии и други видове специализирана литература;
 3. разработва иновативни обучителни модули за повишаване на професионалната квалификация и задълбочаване на специализацията на съдии, прокурори, следователи, полицаи, вещи лица и други общности, ангажирани с правосъдието;
 4. организира конференции, обсъждания, семинари, кръгли маси, обучения и др.;
 5. предоставя експертно съдействие и развива професионално сътрудничество със сродни организации;
 6. привлича изявени специалисти за подпомагане на дейността на Фондацията.

 

Към Фондацията работят изследователски екипи от национални и чуждестранни експерти. На всички ФРП предоставя равни възможности за професионално развитие, като се ръководи от принципите на доброволност и свобода на професионалния избор, единни професионални стандарти, диалогичност, екипност и колегиалност, както и взаимно зачитане на правилата за професионална етика, произтичащи за различните експерти поради тяхната професия или длъжност извън Фондацията, и избягване на конфликт на интереси.

През 2011 г. Фондацията работи върху изследвания и обучения, свързани със защитата срещу дискриминация, детското правосъдие, икономическата престъпност, правата на човека, семейноправни проблеми, право на информационните и комуникационните технологии.

Фондацията се управлява от тричленен Управителен съвет и Настоятелство и работи в партньорска мрежа със Сдружение ,,Спектра”, Център за подпомагане на жертви на изтезания АСЕТ, Фондация П.У.Л.С., Асоциацията на прокурорите в България, Сдружението за защита на правата на жените-Хърватия, Изследователски център Tecnalia-Испания, Комисията за защита от дискриминация, Министерството на правосъдието и др.