Търсене || Search
Покана за представяне на оферти
Изграждане на база данни по проект “Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи” - вж. текста на поканата.
Предстоящи събития през 2014 г.

Семинар ,,Съдебни практики по наказателни дела срещу финансова и стопанска престъпност", април 2014 г.

Архив || Archive

На 26 ноември 2013 г. (вторник) от 9.15 часа в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе конференция ,,Финансова и стопанска престъпност: предизвикателства и отговори“ в рамките на проект ,,Върховенството на закона в отговор на финансовата и стопанската престъпност”, изпълняван през 2013 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер”.

Целта на конференцията е да подпомогне професионалния разговор между представителите на държавното обвинение, съда и адвокатурата по прилагането на наказателния закон в сферата на престъпленията против стопанството и против финансовата система.

Ще бъдат представени актуални изследвания в областта на българската и чуждестранната съдебна практика по дела за данъчни престъпления, изпиране на пари, безстопанственост, длъжностни престъпления и други, включително представяне и анализ на престъпни схеми, спорове в съдебната практика и практиката на съда на ЕС.

Изследванията са проведени върху повече от 450 подбрани приключили наказателни производства у нас за периода 1990-2013 г. и целия обем от близо 600 отновими решения на Съда на ЕС.

Методиката на изследванията включва комплексни гражданскоправни и наказателноправни анализи, анализ на динамиката на финансовата и стопанската престъпност успоредно с процеси в законодателството, съдебната практика, икономиката и политическото управлениена държавата и нейната интеграция към ЕС, икономически ефекти на престъпни схеми, разграничения между приложимите наказателноправни квалификации.

Екипът на изследването изказва благодарност на всички български съдии и прокурори от всички нива на съдебната власт, които подпомогнаха анализите с предоставяне на достъп до съдебни дела, участие в работни срещи и предварителни обсъждания на междинните резултати, което обогати практическата насоченост на изследванията и повиши тяхната изчерпателност.

ПРОГРАМА

Share

На 06 юни 2013 г. Фондация за развитие на правосъдието проведе кръгла маса ,,Съдебната психиатрична и психологична експертиза: стандарти и практики” в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата между 9.00 – 13.00 часа.

Събитието се проведе в рамките на дългосрочния проект на Фондацията ,,Съдебната власт между правото и фактите”, който включва серия изследвания на актуални проблеми на българската съдебна власт. През 2012 г. в негово изпълнение беше осъществено и публично представено изследването ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”.

Проектът се изпълнява без финансова подкрепа, мотивиран от професионалната съпричастност на екипа на ФРП към реформените усилия на българските магистрати.

На кръглата маса бяха представени резултати от представително проучване сред съдии и прокурори на практиките по прилагане на съдебната експертиза на човешкото поведение, проведено през пролетта на 2013 г. със съдействието на професионалните сдружения на магистратите и органите на съдебната власт.

В кръглата маса участваха действащи магистрати, вещи лица, представители на професионални правни организации, изследователски центрове, правозащитни сдружения, експерти от изпълнителната и законодателната власт. Целта на събитието бе да съдейства за достигане до модерни решения за развиване на съдебната експертиза в реална помощ на правосъдието.

Фондацията благодари на Върховния касационен съд за любезното гостоприемство на кръглата маса!

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Share

През февруари 2013 г. Фондация за развитие на правосъдието съвместно с професионалния сайт за правни изследвания ChallengingTheLaw стартира тригодишен проект ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики”(резюме на проекта). 

Проектът е насочен към повишаване на ефективността на националните здравни и биополитики чрез обезпечаването им с основани на знание правно-етични решения. Изпълнението му допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания. Към проекта са привлечени водещи специалисти по биоправо, биомедицина и биоетика, под чието научно ръководство се развиват модерни научни интердисциплинарни изследвания на конкурсен принцип и въз основа на иновативни изследователски методологии.

Фокусът на проекта е провеждането на първи по рода си годишни национални конференции, на които ще бъдат представени научни изследвания.

До 10 септември 2013 г. ФРП набира доклади по биоправни и биоетични въпроси в следните области, свързани със социалното, етичното и юридическото значение на биологичната природа на човека и нейното отражение върху личността:

разпознаване и защита на човешкия живот (право на аборт, правен статус на заченатия в утробата на бременната жена, както и на замразените зародиши, създадени in vitro),

форми на асистирана репродукция (достъп до асистирана репродукция, заместващо майчинство, послесмъртна репродукция),

граници на юридическата власт върху човешкото тяло (етична оправданост и юридическа допустимост на телесните модификации, донорството, промяна на гражданския пол),

- въпроси на лечението и подобрението (етични и правни проблеми на болестта, форми на евгениката, въздействие на биоинформационните технологии върху понятието за човешко и правните гаранции срещу злоупотреби);

етични и правни проблеми на смъртта (правно значение на персистиращо вегитативно състояние, понятие за мозъчна смърт, “за”, “против” и “вместо” евтаназията, възможни въздействия върху мъртвото човешко тяло) и още много други.

След селекция от Редакционен съвет най-добрите научни доклади ще бъдат представени на Първата национална конференция под надслов ,,ТЯЛО И ДОСТОЙНСТВО” в София на 18-19 октомври 2013 г. 

Проектът се подкрепя от магистърска програма ,,Интегративна биоетика” на Философския факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски”.

Важни срокове и документи:

Обява на конференцията

Покана

до 30 юли 2013 г.: подаване на Заявление за участие по образец на и-мейл адрес: bioconferencebg (at) gmail.com

до 10 септември 2013 г.: предаване на научния доклад на и-мейл адрес: bioconferencebg (at) gmail.com.

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com

Share

Фондацията за развитие на правосъдието се присъединява към Декларация на Централния съвет на Съюза на юристите в България, приета на 29 ноември 2012 г.

В Декларацията се казва:

,,Централният съвет на Съюза на юристите в България намира, че извършените избори от Народното събрание за членове на Висш съдебен съвет от парламентарната квота и за конституционни съдии са проведени в условията на публична, но непрозрачна процедура без критерии при номинациите и в нарушение на собствените правила, приети от Парламента.

Считаме, че предстоящият избор на Главен прокурор и бъдещите  на административни ръководители в съдебната власт трябва да се извършват в съответствие с изискванията на Конституцията и Закона за съдебната власт като изискуемите нравствени и професионални качества на кандидатите да се обсъждат всестранно, публично и прозрачно, в това число и отношението им към решенията срещу България, постановени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Процедурата трябва да бъде проведена така, че след финализирането й да няма никакви съмнения в качествата на избраните.”

Текст на декларацията

Share

На 10 октомври 2012 г. в Националния институт на правосъдието Фондация за развитие на правосъдието ще проведе научен семинар на тема: ,,Правата на човека като пациент”.

На него ще бъдат представени актуални изследвания по следните теми:

1. Предварителни указания на пациента за бъдещо лечение. Етични и правни въпроси, възникващи във връзка с предварително дадените от пациента инструкции (указания) относно начина на провеждане на неговото лечение в бъдещи ситуации, при който поради здравословното си състояние той няма да може да изрази валидно информирано съгласие (например, пациенти в терминален стадий на заболяването им или болни от болестта на Алцхаймер). РЕЗЮМЕ

(д-р Валентина Кънева, Ръководител на МП ,,Интегративна биоетика”, СУ)

2. Здравно представителство. Анализ на уредените в действащото законодателство случаи на законово и съдебно представителство, осъществявано от името и за сметка на пациента по повод провежданото спрямо него лечение; коментар на доброволното представителство при даването на съгласие за лечение и на т. нар. пълномощно за здравни грижи, както и съотношението му с предварително дадените от пациента указания за бъдещо лечение. РЕЗЮМЕ

(д-р Стоян Ставру, експерт по медицинско и биоправо, ФРП)

3. За границите на менталния капацитет и избора на индивида. Границите на психичната норма, при която априорно се приема, че индивидът има капацитет да прави свободен избор; условни нива на психична инкапацитивност при различните психични разстройства, които в различна степен препятстват избора на пациента; коментар на института на информираното съгласие по Закона за здравето. РЕЗЮМЕ

(доц. Владимир Велинов, дм, експерт по съдебна психиатрия, ФРП)

4. Правните граници на здравната свобода. Анализ на съдебната практика, относима към правата на пациента в последното поколение права на човека и тяхната роля за запазване и развиване на човешката личност.

Водещите анализи са съсредоточени върху действащото българско законодателство и международна практика и са извършени от тесни специалисти в материята без финансова подкрепа.

Целта на семинара е да постави началото на задълбочен професионален и обществен разговор по описаните теми, които са слабо известни в теорията и практиката и традиционно пренебрегвани от държавните политики по защита на правата на човека.

ВИДЕОФАЙЛ НА СЕМИНАРА

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Share

На първата годишнина от учредяването си — 11 май 2012 г. — Фондацията за развитие на правосъдието представи първите анализи върху изследването ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”, което бе осъществено през март-април с участието на близо 1000 магистрати от цялата страна в рамките на изследователския проект ,,Съдебната власт между правото и фактите”. Проектът не се финансира и се изпълнява от екипа на Фондацията като доброволна инициатива в подкрепа на реформата в съдебната власт.

Резултатите бяха представени на конференция, проведена в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София, с участието на НП посланика на Кралство Нидерландия в България Карел ван Кестерен, високопоставени представители на посолствата на Германия и Франция (съответно министър-съветник Рейнхард Крап и първи съветник Мариан Каре), председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов, представители на Делегацията на Европейската комисия, на Главния прокурор, Съюза на съдиите, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, конституционни съдии, съдии и прокурори от всички нива на системата в София, отделни изследователи от БАН и университетите в София, представители на неправителствени организации.

На конференцията бяха обсъждани теми, свързани с действието на конституционния модел на съдебната власт, степента на интегрираност на българската правосъдна система в европейската, процесите на изграждане на професионална идентичност в гилдиите на съдиите и прокурорите, кариерното израстване на магистратите, управленски и кадрови практики на ВСС, развитието на зависимости в системата, предложения за структурна и функционална реформа и др.

Предстои първите анализи на данните да бъдат публикувани в бр.3 на сп. Теза, издавано от Асоциацията на прокурорите в България, и бр. 2 на сп. Съдийски вестник, издаван от Съюза на съдиите в България.

Фондацията за развитие на правосъдието благодари на Председателя на Върховния касационен съд за домакинството на конференцията, а на българските магистрати, техните професионални сдружения и Главния прокурор – за подкрепата и доверието при провеждане на изследването.

Пълният текст на изследването можете да изтеглите оттук:

РЕФОРМЕНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПОГЛЕД КЪМ ЧОВЕКА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Share

На 01.май.2012 г. екип на ФРП завърши правно-социологическо и правно-психологическо изследване на преживяванията за независимост на българските съдии и прокурори и ефектите, които усилията за съдебна реформа оказват върху професионалната идентичност на техните съсловия – ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”. То се проведе през март-април 2012 г. и в него се включиха близо 1000 магистрати от цялата страна и всички нива на системата на съдилищата и прокуратурата. Такова изследване се прави за първи път в България и се основава на методите на социално-психологическо динамично профилиране, диагностика на ефектите от външни въздействия (вкл. реформа), структурен анализ на групови идентичности с очертаване на дългосрочни процеси и актуално динамично състояние на професионалните общности и извеждане на прогнози за развитието на процесите.

Резултатите от изследването ще бъдат представени на 11 май 2012 г. (точно година след учредяването на Фондацията) на конференция в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата (ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА).

Изследването се осъществява в рамките на изследователски проект ,,Съдебната власт между правото и фактите”, който Фондация за развитие на правосъдието стартира през  март 2012 г. и който си поставя за цел да изясни различията между нормативноустановения и фактически действащия модел на съдебна власт в България. Стремежът е да бъде очертан потенциалът на системата за ефективно структурно и функционално развитие в подкрепа на професионалните усилия на магистратите за качествено правосъдие.

Проектът се осъществява без финансова подкрепа, мотивиран от убеждението на екипа в неговата полезност за разумния разговор за съдебна реформа.

ФРП и екипът на изследването изразяват признателността си към: Главния прокурор на Република България; Административните ръководители на всички съдилища и прокуратури, които бяха обхванати от  изследването, и техните административни екипи; Асоциацията на прокурорите в България; Съюза на съдиите в България и по отделно към неговите териториални звена; както и към множество отделни съдии, прокурори и служители в съдебната система за активното и всеотдайно организационно съдействие при провеждането на изследването.

Особена благодарност за доверието и подкрепата дължим на всичките български съдии и прокурори, които откликнаха на молбата да се включат в изследването въпреки натовареността си и въпреки поставения им кратък срок за отговор.

Екипът благодари на Председателя на ВКС за домакинството на конференцията.

Екип на изследването:

Петя Попова, координатор

Веселин Райков, Иво Емануилов, Снежана Тодорова (техническо обработване на данните)

Десислава Михайлова (аналитично обработване на данните и социологичен анализ)

Петя Попова (психологичен и интерпретативен анализ)

д-р Ива Пушкарова (правен и интерпретативен анализ)

д-р Стоян Ставру, доц. Владимир Велинов, дм, Георги Кирилов (консултация на интерпретативните анализи)

РЕФОРМЕНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПОГЛЕД КЪМ ЧОВЕКА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

РЕФОРМЕНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ: РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ

THE REFORM EXPERIMENT: A GLANCE AT THE HUMAN IN JUDICIARY (FULL TEXT IN ENGLISH) 

Share

През март 2012 г. Фондация за развитие на правосъдието стартира мащабно изследване ,,Съдебната власт между правото и фактите”. Неговата основна цел е да съдейства разговорът за проблемите на съдебната власт да се води обективно, разумно и отговорно, с познание за реалните процеси в правосъдието и правораздаването и чувствителност към позициите на професионалните общности в системата.

Изследването включва три относително самостоятелни елемента:

1. правно-социологическо и психологическо изследване на влиянието на опитите за реформа на съдебната власт върху професионалните нагласи, преживявания и идентичност на магистратите. То се осъществява чрез метода на анонимния въпросник сред представителна извадка от българските съдии, прокурори и следователи от цялата страна и всички етажи на системата.

2. кратко изследване на атестационната практика на ВСС. Целта му е да очертае нормативните празноти и евентуални отклонения на тази практика от нормативната рамка на атестацията.

3. кратко изследване на институционалното развитие на ВСС. Целта му е да установи фактическия модел на функциониране на органа както в зависимост от динамиката на нормативната уредба, така и независимо от нея.

Резултатите от тези изследвания ще бъдат представени на конференция в началото на май 2012 г. и ще бъдат предмет на аналитични публикации на сайта.

Изследването се провежда без финансова подкрепа, мотивирано от убедеността на екипа в неговата полезност и професионалната съпричастност на експертите на Фондацията към реформените усилия на съдебната власт.

Share

На заседание на Настоятелството на Фондацията за развитие на правосъдието, проведено на 16.02.2012 г., Настоятелството прие Устройствен акт на Фондацията и извърши промени в структурата й, насочени към оптимизиране на управленската функция.

Настоятелството прие Стратегически план за развитие на организацията за следващите три години и План за изпълнението му за 2012 г.

Настоятелството подкрепи решението на Председателя на Фондацията д-р Ива Пушкарова да делегира правомощия на Председател към втория член на УС, отговорен за управлението на екипите и връзките с обществеността.  Така се създаде фигурата на заместник-председател, който може самостоятелно да осъществява функциите на председателя. Тази отговорност бе поета от Петя Попова.

Бяха извършени промени в числеността на Настоятелството, която се установи на седем члена. Те бяха избрани измежду експертите, които тясно се ангажират с изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегията за 2012 г.

Share

На 16.12.2011 г. в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София Фондация за развитие на правосъдието проведе съвместно с Асоциацията на прокурорите в България кръгла маса на тема: Наказателноправна защита на публичните финанси. Конкретният повод за събитието беше тенденцията към България да бъдат отправяни критики за неуспехи в противодействието срещу изпирането на пари. Целта на кръглата маса бе да постави началото на професионален разговор по проблемите, които наказателното правораздаване среща при прилагане на Наказателния кодекс срещу престъпления, свързани с източване на бюджетни средства и еврофондове, престъпни нарушения на режима на обществените поръчки, престъпления в стопанската сфера, длъжностни престъпления и други посегателства, обхващани от широкото понятие за икономическа престъпност.

В обсъждането участваха водещи изследователи на организираната престъпност и европейската интеграционна политика в наказателния сектор, съдии от Конституционния съд, прокурори от всички нива на прокуратурата в София, съдии от Върховния касационен съд и Софийския апелативен съд, следователи от Националната следствена служба, разследващи журналисти, представители на правозащитни и изследователски организации, сред които експерти на Съюза на юристите в България, Фондация ,,Български адвокати за правата на човека”, Центъра за либерални стратегии, Асоциация ,,Прозрачност без граници”, Националния съюз на юрисконсултите, Българска академия на науките, както и на на Посолството на Република Германия. От особено значение бе участието на членове на работната група за изработване на проект за нов Наказателен кодекс към Министерството на правосъдието.

На кръглата маса бяха представени обобщени резултати от сравнително изследване на нормативните празноти в Наказателния кодекс в сферата на икономическата престъпност, влиянието на съдебната практика върху приложното поле на действащи наказателни разпоредби, особености на механизма на престъпното манипулиране на обществените поръчки, основни въпроси на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, както и практически затруднения в противодействието срещу отделни престъпления против собствеността и против кредиторите.

Някои от основните изводи очертаха липса на съществена разлика между българския наказателен закон и наказателните кодекси в държавите от ЕС, включително по въпросите на защитата на еврофондовете.

С направените основни изказвания можете да се запознаете тук:

Нормативни празноти в наказателноправната реакция срещу финансовата престъпност (д-р Ива Пушкарова, специалист по наказателноправните въпроси на организираната престъпност, Фондация за развитие на правосъдието) – Презентация; Звуков файл.

Нормативни празноти, създадени от стеснителна съдебна практика (Сава Петров, прокурор, командирован във ВКП, Ръководител на Сектор ,,Криминологични изследвания”, Асоциация на прокурорите в България) – Звуков файл.

Проблеми на наказателноправната защита на режима на обществените поръчки (Божидар Джамбазов, зам.-градски прокурор на София) - РезюмеЗвуков файл.

Д-р Христо Христев от Фондация за развитие на правосъдието представи обобщените изводи от свое изследване върху защитата на финансовите интереси на ЕС, чиято първа част е публикувана в сп. Теза, бр. 1/2011 г., а Радка Стоянова постави на обсъждане проблемни формулировки на състави на присвоителни престъпления и престъпления против кредиторите.

Редица практически въпроси намериха своя отговор в рамките на оживена дискусия между представители на различните правни професии и потвърдиха основните изводи от изследванията на експертите на ФРП.

Екипът на Фондацията продължава своите анализи и изследвания върху проблемите на икономическата престъпност, планирани да приключат през втората половина на 2012 г.

Фондацията благодари на Върховния касационен съд за домакинството на кръглата маса!

Share
Dildo