Приключили проекти

УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В ДОСЕГ С ДЪРЖАВАТА

1-img_0400_1.jpg

Проектът ,,Услуги за деца в досег с държавата" се изпълнява в периода май-септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Националната мрежа за детето. 

Основната дейност е мащабно проучване на сектора на социални услуги за деца с фокус върху две целеви подгрупи:

1. Деца в ,,конфликт" със закона – наказателноотговорни непълнолетни, извършили престъпление;
2. Деца в ,,контакт" със закона – наказателнонеотговорни деца, извършители на общественоопасни деяния; пострадали от правонарушения; свидетели в различни съдебни производства и други категории деца, адресати на различни видове правни мерки и потребители на услуги.

Проектът завърши със структурирана стратегическа сесия, проведена на 28.09.2016 г. в София, с участието на представители на НМД и нейни партньори, модерирана от авторите на изследването, на която се откроиха приоритетни области и направления за бъдещо развитие на сектора.

 

Пълен текст на изследването:

Услуги за деца в досег с държавата.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО НАКАЗАНИЕ: ГРАНИЦИ НА ЧОВЕЧНОСТТА В СЪВРЕМЕННИТЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ СИСТЕМИ

dsc01277.jpg

 

Проектът ,,Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи" се изпълнява за 2015 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", но началото му е в индивидуални изследвания на членове на екипа от 2012 г. и те ще продължат без финансиране след края на финансираните дейности.DSC01273

Проектът си поставя за цел да допринесе за капацитета на българската съдебна власт да прилага стандартите, свързани с правата на човека и върховенството на закона, като засили потенциала й да реагира разумно и ефективно на изключително тежки престъпления и така да укрепи справедливостта и демокрацията в обществото и да установи най-добри практики в пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС.

За целта проектът се стреми да идентифицира и обясни криминогенни и виктимогенни фактори, допринсящи за изключително тежката престъпност след 1951 г. в България и да оцени степента на наказателна репресия и тенденциите в равитието й в ЕС, като установи съдебните практики по разпознаване на изключително тежкото престъпление и налагането на изключително тежки наказания в поне 20 от държавите-членки на ЕС.

IMG_0023Проектът цели още да укрепи приалагането на най-добри съдебни практики по разпознаване на изключително тежкото престъпление и налагане на тежки и на изключителното наказание в България. По този начин той подкрепя общественото търсене на справедливо правосъдие, основано на познаване на социалния произход на изключително тежкото престъпление и на социалния ефект от налагането на тежки наказания. Проектът се стреми да подпомогне прилагането на нова система от наказания, която предстои да бъде въведена след приемането на нов НК.

Проектът е насочен основно към практикуващи юристи от съдебната власт и служители на затворите, но освен това към по-широките кръгове на правната и хуманитарните професии и обществеността. 

Върховенството на закона в отговор на икономическата и финансовата престъпност

dsc03603-001.jpg

DSC03635-001Проект "Върховенството на закона в отговор на икономическата и финансовата престъпност”, финансиран от Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер за февруари-ноември 2013 г. Проектът си поставя за основна цел да допринесе за корупционната устойчивост и капацитета на българската съдебна власт да прилага закона чрез укрепване на нейния капацитет да разпознава и реагира срещу финансова и стопанска престъпност.

Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт

1.jpg

9-1Проект ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”, осъществен през март-април с участието на близо 1000 магистрати от цялата страна със съдействието на регионалните секции на Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Главния прокурор и множество отделни магистрати и служители на съдебната власт.

Правата на човека като пациент

2012-10-10-2242.jpg

Проект ,,Правата на човека като пациент”, осъществен през юли-септември 2012 г. и представен на научен семинар в Националния институт на правосъдието на 10 октомври 2012 г., бе изпълнен без външно финансиране и представлява началото на серия дългосрочни изследвания с биоправна и биоетична насоченост.

Мотивацията на сексуалните престъпления

imgp7969_14579761211690330417.jpg
"Мотивацията на сексуалните престъпления" — правен анализ на мотивите на насилствените престъпления против половата неприкосновеност (Ива Пушкарова).

Алтернативните семейства

dsc00144.jpg

"Алтернативните семейства” — сравнително правно и правно-психологическо изследване на бракоподобните режими на нехетеросексуалното съжителство в Европа и родителстването в него, както и някои въпроси на транссексуалността (смяна на пола) и дискриминацията по пол и полова ориентация (Стоян Ставру, Христо Христев, Ива Пушкарова, Петя Попова).

Правните предизвикателства на информационното общество

28102011755.jpg

"Правните предизвикателства на информационното общество” – анализи на проблеми, които виртуалната среда поставя пред класически правни институти, включително водене на преговори и сключване на договори, защита на лични данни и пр. (Стоян Ставру, Иво Емануилов).

Икономическата престъпност

6-2.jpg

"Икономическата престъпност" — изследвания на правния режим за защита на финансовите интереси в Европейския съюз, нормативните празноти в Наказателния кодекс в сферата на икономическата и финансовата престъпност, привидно законни схеми за засягане на стопански и финансови интереси, съдебна практика (Ива Пушкарова, Христо Христев, Радка Стоянова).

Равенство – път към прогрес

1-dsc00798.jpg

Проект VS/2010/008/0536: Равенство – път към прогрес, изпълняван от Комисията за защита от дискриминация с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013 г.).

Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България

1_1443346002990254242.jpg

 

 

 

В проекта ,,Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България”, който през 2015 г. бе подновен за нов тригодишен период, ФРП участва като партньор. Приносът на ФРП се изразява в участие с нейн представител в Редакционната колегия на периодичното правно списание ,,Теза" и разработване на научни публикации по актуални и значими за аудиторията на списанието проблеми, както и предоставяне на автори и експерти, техническа и консултантска помощ по различни въпроси в хода на проектното изпълнение.