Защита на детето. Младежко правосъдие

ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ВЪПРОСИ НА СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖКОТО ПРАВОСЪДИЕ

imgp7969_1446136832544260926.jpg

1. Услуги за деца в досег с държавата. Приложение 2Приложение 3Приложение 4 (Ива Пушкарова и изследователски екип), Проект ,,Услуги за деца в досег с държавата", изпълнен през май-септември 2016 г. по възлагане и с финансовата подкрепа на Национаната мрежа за детето.

2. Бракът в съвременните правни системи: права, свързани с пола и сексуалната ориентация, и тяхното отражение върху брака и семейството (Ива Пушкарова), ФРП, 21.ноември 2011 г. Публикацията представя накратко класическата и модерната концепция за брака, социалните процеси и нагласи, които обуславят възникването и промените в тях, и възникващите нови институти на семейното право, свързани с квазибрачни съжителства. По-подробно е анализиран въпросът за правните основания и социални ефекти от пълното разпростиране на последиците на класическия брак върху съжителства между лица от един пол.

2. ,,Рискови криминогенни и виктимогенни фактори при децата“ (Ива Пушкарова и авторски екип: Георги Петрунов, Калоян Харалампиев, Георги Кирилов). Изследване, проведено под ръководството и с участието на експерти на ФРП през 2009-2010 г. в рамките на проектите на Съюза на съдиите в България и Сдружение Спектра: ,,Братчетата на Гаврош пред Темида: правосъдие в полза на детето“, финансиран от програмата за малки грантове на Министерството на правосъдието на Република България, и ,,Единен индекс на младежката престъпност”, финансиран от УНИЦЕФ-България. Изследването е консултирано от доц. Павлина Петкова, дпмн, и Елена Йончева и рецензирано от доц. Нели Петрова-Димитрова и доц. д-р Владимир Велинов, дм.