Действащи проекти

ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ

1-img_0377.jpg

Проектът ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ” се изпълнява в периода февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", но началото му е в индивидуални изследвания на членове на екипа от 2009 г.

Той си поставя за цел да подпомогне укрепването на ефективността на българските специализирани юрисдикции в отговора им срещу организираната престъпност и свързани с нея престъпни дейности, като по този начин допринесе за справедливост и демократичност в обществото и за установяването на най-добри правосъдни практики в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

За целта проектът ще идентифицира постиженията и евентуалните пропуски в прокурорския и съдебния отговор срещуописаните престъпни явления и ще подкрепи утвърждаването на най-добрите практики. Проектът ще свърже правосъдието със знания за социалния и икономическия произход и ефекти на организираната престъпност и за нейните криминологични и психологични аспекти, като по този начин съдейства за развитието на просветено и справедливо правосъдие, основано на знание. Проектът цели и да подпомогне специализираните юрисдикции в контекста на наскоро приетото законово изменение, разширяващо тяхната компетентност.

Проектът предвижда изследователски, обучителни и информационни дейности.

Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики

6.jpg

 

 

Проектът ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики” се изпълнява съвместно с професионален правен сайт ChallengingtheLaw.com от 2013 г. и е безсрочен. Той е насочен към повишаване на ефективността на националните здравни и биополитики чрез обезпечаването им с основани на знание правно-етични решения и включва дейности по организиране на първи по рода си годишни национални конференции по биоправо и биоетика с участието на практици и изследователи от разнообразни области на хуманитарното знание. Конферентните доклади се набират на конкурсен принцип.

Изпълнението му допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност. За тези цели към проекта са привлечени водещи специалисти по биоправо, биомедицина и биоетика, под чието научно ръководство се развиват модерни научни интердисциплинарни изследвания на конкурсен принцип и въз основа на иновативни изследователски методологии.

Проектът се изпълнява без външно финансиране.