Други: търговско, екологично, информационно право и др.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО, ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО, ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРАВО НА ЕС И ДР.

imgp7969_14461828421408626731.jpg

1. Климатичните промени като проблем на международното екологично право. Перспективите за международноправно споразумение след Копенхагенската конференция на ООН през 2009 г., Иво Емануилов, Март 2010 г. Публикацията разглежда проблеми на международното екологично право в контекста на климатичните промени, като анализира относимостта на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (1993 г.), Протокола от Киото, Конференцията на страните (COP15) за климатичните промени в Копенхаген през 2009 г., Плана за действие от Бали, целите и резултатите от конференцията в Копенхаген през 2009 г. и „Копенхагенското споразумение”, както и перспективите на XVI-та среща на страните-членки по Протокола от Киото в Мексико през 2010 г.

2. Актуален поглед върху воденето на преговори и сключването на договори във виртуалната среда. Иво Емануилов, ФРП, 2011 г. Доклад на кръгла маса ,,Правни предизвикателства на информационното общество” октомври, 2011 г., София.

3. Правни аспекти на ‘cloud computing’ услугите. Договори между доставчици и потребители и защита на лични данни в ,,облака”, Иво Емануилов, сп. Съвременно право бр.2/2011.

4. Правните предизвикателства на информационното общество – част I, Част II и Част III., Стоян Ставру, Challenging the Law, 15 – 28.09.2011.

5. Наследяване в Облака?“, Стоян Ставру, Challenging the Law, 29.05.2011. Все повече лична информация се натрупва он-лайн: документи, снимки, видеа, електронна поща, транзакции, потребителски данни, профили и пр., и пр. В някои аспекти нашият он-лайн живот е много по-истински от живота ни в реалния свят. Какво става с него след нашата физическа смърт? Има ли дигитален живот след смъртта

6. Търговските марки – средство за защита на инвестициите или за осигуряване на коректна информация за потребителите? Иво Емануилов, (Достъпна само на английски език) При изследването на безспорно голямото значение на търговските марки се очертават две перспективи – на бизнеса и на потребителите. Търговските марки са средство за защита както на интересите и инвестициите на бизнеса, атака и на правата на потребителите на адекватна и сигурна информация за характеристиките на даден пазарен продукт, носещ съответната марка. Статията анализира икономическите цели и функциите на търговските марки като фактор за конкуренцията на пазара, като ползва примери от английското законодателство и съдебна практика и юриспруденцията на Съда на ЕС. Анализирана е т.нар. рекламна функция на търговските марки, насочена към увеличаване на пазарното участие на производителя, както и функцията им да разграничават стоките според производителя. Очертани са новите предизвикателства пред бизнеса и потребителите, провокирани от навлизането на новите технологии във всекидневието и особено новите средства за незабавна пряка комуникация между потребители и производители, ускоряващи процеса на договаряне и потребление.

7. Правни сделки с действие върху чужд правен кръг и рефлексно действие на сделките – сравнения и разграничения. Практически проблеми при договор в полза на трето лице“, Иво Емануилов, Анализът е класиран сред петте най-добри на Конкурса за научни съчинения, организиран от Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на СУ,,Св. Климент Охридски” и посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Иван Апостолов.

8. Правни изявления, “обективирани” чрез мозъчни вълни, Стоян Ставру, ChallengingTheLaw.com, 1 март 2011 г. С развитието на технологиите освен “традиционните” писмени и устни правни изявления, се появиха и нови форми за обективиране, съответно за възприемане на правните изявления. Става въпрос за изявления, които се възприемат не директно от човешките сетива, а чрез използването на допълнителни съоръжения и програми. Така дойде времето и на “волеизявленията чрез мозъчни вълни”

9. Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?, Стоян Ставру, ChallengingTheLaw.com, 25 януари 2011 г. С приемането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за пръв път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип. Лаконичността на чл. 2 ЗУЕС обаче отговори на много по-малко въпроси, отколкото постави. Един от тях е моментът на възникване на на жилищния комплекс от затворен тип

10. Договорът от Лисабон – нова епоха в защитата на основните права в правото на Европейския съюз, Христо Христев, ФРП, 2013.

11. Някои въпроси на наказателноправната защита на околната среда, Ива Пушкарова, АПБ, София, 2016 г.