Учредители

Борислав Белазелков

borislav_belazelkov.jpg

Борислав Белазелков е съдия във Върховния касационен съд.

Специалист по гражданско и гражданско-процесуално право с богат опит и в административното и търговското правораздаване с публикации в областта на изпълнителното право, правния режим на неправителствените организации, исковото производство, търговското право, правния режим на електронния документ и електронния подпис. От 1999 до 2008 г. е арбитър към Арбитражния съд при Българската Стопанска Камара.

Владимир Велинов

vlado.velinov.jpg

Доц. д-р Владимир Т. Велинов, дм, е специалист по психиатрия и съдебна психиатрия, вещо лице към Софийски градски съд и ръководител на Програмата за специалност ,,Съдебна психиатрия”.

Дългогодишен преподавател и изследовател на нормата и патологията на човешкото поведение. Автор на над 70 научни публикации в областта на психиатрията, съдебната психиатрия, клиничната психология, съдебната психология, психофармалогията, оценката и овладяването на девиaнтното поведение при лица с психични разстройства и с престъпно поведение.

Георги Кирилов

georgi.kirilov_1436905369805215220.jpg

Георги Кирилов е клиничен психолог и терапевт, вещо лице към Софийски апелативен съд, с множество допълнителни специализации и сертифицирани умения.

Преподавател по клинична и консултативна психология в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Като експерт към Фондацията провежда криминологични и правнопсихологични аналитични изследвания в областта на трафика на хора, домашното насилие, дискриминацията и рисковите фактори на престъпността, както и изследвания, подпомагащи развиването на социални услуги на жертви на престъпления и деца в риск. Освен това разработва обучителни методологии и провежда специализирани обучения на служители от системата на правосъдието и социалните дейности, включително насочени към изграждане на групови и индивидуални умения за управление на хора и дейности, управление на кризи, управление на имидж и др.

 

Живко Желев

zhivko.zhelev.jpg

Живко Желев е специалист по гражданско право и граждански процес, съдия по граждански дела в Окръжния съд в гр. Стара Загора.

Професионалните му интереси и специализираната му подготовка са в сферата на международното сътруничество по граждански дела, правото на Европейския съюз, вещното право, трудовото и осигурителното право, търговското, фирменото и облигационното право.

Ива Пушкарова

iva.pushkarova.jpg

Доц. д-р Ива Пушкарова е завършила право и история в СУ ,,Св. Климент Охридски” през 2003 г. Специализирала е английско и европейско право в Университета в Кембридж. От 2005 г. преподава наказателно право в СУ, а от 2011 г. и в Академията на МВР. Води курсове по международно наказателно право, финансова и стопанска престъпност, младежко правосъдие и др. 

Автор е на над 70 публикации в областта на организираната престъпност, трафик на хора, експлоатационна престъпност, непълнолетна престъпност и престъпления срещу деца, финансова и стопанска престъпност, система на наказанията, конституционни проблеми на съдебната власт и др. Монографиите й ,,Форми на организирана престъпна дейност по НК на Република България”, 2011 г. и ,,Трафикът на хора”, 2012 г., стават първите цялостни правни изследвания по тези теми у нас. Пушкарова е основен автор на Концепцията за държавна наказателна политика и на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето и член на Работната група по изработване на проект за нов Наказателен кодекс към Министъра на правосъдието 2009-2011 г. 

Ръководител, експерт и автор е на многобройни изследователски и институционални проекти, насочени към развитието на правосъдието и съдебната реформа в България, Русия, Македония и Хърватия. 

Носител е на наградата  ,,Млад учен на годината” на СУ ,,Св. Климент Охридски” за 2012 г.

Иво Емануилов

ivo.emanuilov.jpg

Иво Емануилов е специалист в областта на информационните и комуникационните технологии. Следва право в СУ ,,Св. Климент Охридски” и специализира английско и европейско право към Университета в Кеймбридж, Великобритания. Автор на публикации и изследвания в областта на гражданското право и правото на информационните и комуникационните технологии.

Николай Гунчев

blank_1437387086221630131.png

Николай Гунчев е съдия във Върховния административен съд. Тесните му професионални интереси са в областта на здравните права и правото на Европейския съюз.

Учредител на ФРП. Член на Настоятелството до март 2012 г.

Като експерт към Фондацията Николай Гунчев събира, обобщава и анализира практиката на административните съдилища и административните органи по проблемите на дискриминацията и футболното хулиганство, изследва въпроси на медиацията, административния договор, медицинското право и правото на Европейския съюз.

Петя Попова

petia.popova.jpg

Петя Попова е магистър по юридическа и социална психология и по клинична и консултативна психология.

Сертифициран експерт в системата за личностно профилиране Хоган.

Специалист по управление на човешки ресурси.

Учредител и член на Управителния съвет на ФРП с отговорности по управление на екипи и на връзките с обществеността, както и мониторинг на проектните дейности. От 16.02.2012 г. с решение на Управителния съвет Петя Попова изпълнява отговорности и на съпредседател на Фондацията.

Радка Стоянова

blank.png

Радка Стоянова е прокурор в Софийска Градска прокуратура с ранг на прокурор във Върховната Касационна прокуратура.

Работила е като следовател в Специализираното икономическо отделение на Столична следствена служба и ръководител на VII Териториално отделение на СтСлС.

От 2001 г. до 2010 г. преподава криминалистика в Катедра ,,Наказателноправни науки” в Академията на МВР, а между 2006 г. и 2009 г. – връзки с обществеността на съдебната система в Журналистическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски”. От 2008 г. преподава в Националния институт на правосъдието.

Стоянова е особено търсен специалист в областта на наказателното правосъдие за непълнолетни и положението на детето в наказателния процес с богат опит в изследвания и провеждане на специализирани обучения за магистрати в материята. 

Стоян Ставру

stoian.stavru.jpg

Доц. д-р Стоян Ставру завършва висше образование във Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., където впоследствие придобива и образователна степен магистър по Социална и юридическа психология (2010). Доктор е по право (2009) и по философия (2015), отново в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2008 г. e преподавател в НБУ, Магистърски факултет, Департамент „Здравеопазване и социална работа“. 

Основател и главен редактор на научноно електронно издание „Предизвикай правото!“ (2010-2018), както и научен редактор на поредицата от научни монографии „Предизвикай правото!“ (2015-2018) и на поредицата от сборници със съдебна практика „Предизвикай: Съдебната практика!“ (2018). 

Съорганизатор и основен участник в поредицата от 18 дебата в областта на биоетиката и биоправото под общото мото „Осмели се да питаш!“, състояли се в Център за култура и дебат „Червената къща“ (2012-2014), както и на поредица от 23 радиопредавания “Правото в нови води”, излъчвани по БНР, Хоризонт до обед (2015-2016). Основен организатор на 6 национални годишни конференции по биоетика и биоправо (2013-2018), както и на 6 публични дискусионни дебата от поредицата „Vox Nihili. Шепоти от бъдещето“ (2017-2018). 

Активно работи за изграждането на обществена и научна чувствителност към проблемите на биоправото и етико-юридическите регулации на човешкото тяло.

Основните му изследователски интереси са в областта на вещното и наследственото право, биоетика и биоправото, етиката на тялото и философските аспекти на когнитивните науки. 

Автор на многобройни монографии и научни и научно-популярни публикации в областта основно на вещното, семейното, медицинското право и биоправото.

Учредител и член на Настоятелството на ФРП.