ПУБЛИКАЦИИ ПО БИОПРАВНИ И МЕДИЦИНСКОПРАВНИ ТЕМИ
imgp7969_14433532821193856990.jpg

1. Правно-етични аспекти на медицинската грижа за лишените от свобода при упражняване на правото на помилване. Ива Пушкарова-Гочева, Доли Траницова, сп. Общество и право, бр.9/2016 г.

2.Значение на психичното здраве на извършители с личностови разстройства при индивидуализация на най-тежките наказания .Ива Пушкарова-Гочева, сборник на НБУ, 2016.

3. Значение на психичната болест на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на най-тежките наказания доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българската съдебна практика, Ива Пушкарова, сборник на НБУ ,,25 години департамент ,,право" на НБУ", 2017.

4. Потенциални конфликти с наказателно-правно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващо майчинство, Стоян Ставру, сп. Теза, бр. 1/2012 г. При прилагането на различни методи за асистирана репродукция възникват нови обществени отношения, при които в биологичния процес на зачеването, износването и раждането на едно дете участват повече от две лица. Това променя правното разбиране за родство и поставя пред наказателното правоприлагане въпроси за разграничаване на съставомерно поведение от гражданскоправни усложнения в нерегулирани сфери, правната квалификация при престъпления между роднини и навлизането на редица нови престъпни състави в наказателните закони.

5. Въпросът за смяната на пола в практиката на българските съдилища, Стоян Ставру, сп. Теза, бр. 7/2013 г., стр. 124 и сл.

6. Наказателноправно значение на деяния с предмет мъртво човешко тяло, Стоян Ставру, Ива Пушкарова, сп. Теза, бр. 4/2012 г., стр. 64-74.

7. Директива на ЕС за правата на пациентите при лечение зад граница, Николай Гунчев, Ива Пушкарова, сп. ,,Общество и право”, издание на Съюза на юристите в България, бр. 3/2011. Публикацията разглежда преюдициалното заключение на Големия състав Съда на Европейските общности от 5.10.2010 г по запитване на Административен съд София-град по делото ,,Елчинов срещу НЗОК”, свързано с прилагане на общностното право в сферата на здравеопазването (Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14.06.1971 г. ) и по-конкретно на свободата на движение на хора при избор на подходящо лечение извън държавата-членка по местопребиваване.

8. Резюмета на доклади, изнесени на кръглата маса ,,Правата на човека като пациент", 10.10.2012 г. (за пълните текстове, виж видеофайла)

8.1. Предварителни указания на пациента за бъдещо лечение. Етични и правни въпроси, възникващи във връзка с предварително дадените от пациента инструкции (указания) относно начина на провеждане на неговото лечение в бъдещи ситуации, при който поради здравословното си състояние той няма да може да изрази валидно информирано съгласие (например, пациенти в терминален стадий на заболяването им или болни от болестта на Алцхаймер). РЕЗЮМЕ

(д-р Валентина Кънева, Ръководител на МП ,,Интегративна биоетика”, СУ)

8.2. Здравно представителство. Анализ на уредените в действащото законодателство случаи на законово и съдебно представителство, осъществявано от името и за сметка на пациента по повод провежданото спрямо него лечение; коментар на доброволното представителство при даването на съгласие за лечение и на т. нар. пълномощно за здравни грижи, както и съотношението му с предварително дадените от пациента указания за бъдещо лечение. РЕЗЮМЕ

(д-р Стоян Ставру, експерт по медицинско и биоправо, ФРП)

8.3. За границите на менталния капацитет и избора на индивида. Границите на психичната норма, при която априорно се приема, че индивидът има капацитет да прави свободен избор; условни нива на психична инкапацитивност при различните психични разстройства, които в различна степен препятстват избора на пациента; коментар на института на информираното съгласие по Закона за здравето. РЕЗЮМЕ

(доц. Владимир Велинов, дм, експерт по съдебна психиатрия, ФРП)

9. Биоетика и биоправо: модерни практики и политики на бъдещето. Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по биоправо и биоетика, НБУ, 21-22.10.2016 г., София, Нов български университет

Виж и материалите тук https://www.challengingthelaw.com/category/biopravo/