Източване на кредитор
Няма изображение

ОБЩА И СПЕЦИАЛНА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ И ОБЩОТО ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

(чл. 219-220 и чл. 282 и сл. от НК)

Съдебна практика: безстопанственост, общо длъжностно престъпление

 

 

СХЕМА 1 "ОБЩА СХЕМА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАНКИ"

СХЕМА 1 "ОБЩА СХЕМА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАНКИ"

Представена е обобщена схема за източване на банкови и кредитни институции, но тя е приложима към всички видове търговски отношения, в които престъпната схема предвижда неплащане на задължение.

 

 

СХЕМА 2 ,,ПРЕСТЪПНА ПРИВАТИЗАЦИЯ"​

drain2

Р № 189/23.06.2009 г. на II НО по НД № 157/2009, с което се оставя в сила Решение №4/06.02.2009 г. на САС по ВНОХД № 1118/2008 г., с което е изменена Присъда № 89/22.04.2008 г. на ОС-Благоевград по НОХД № 343/2007 г. През 2000 г. Общински съвет взема решение за приватизация чрез търг на обособена част от общинско дружество, включваща производствени складове и прилежаща земя с определена площ, като възлага на кмета да осъществи процедурата. Тя е проведена и е сключен договор с акционерно дружество, което е въведено във владение. Общинският съвет възлага на Териториален кадастър-ЕООД да отреди самостоятелен парцел за обособената част съобразно решението за приватизация. По технически съображения е отреден по-малък парцел от предварително определения. Кметът на общината предлага на дружеството-купувач да купи и допълнителния парцел земя, но то отказва. Тогава, без знанието на Общинския съвет и на кмета на общината, заместник-кметът подписва с купувача анекс към договора за продажба, с който прилежащата земя в предмета на договора е увеличена с допълнителния парцел до размера на първоначално определената площ. Купувачът получава безвъзмездно допълнителната прилежаща земя. Първоинстанционният съд е приел, че заместник-кметът като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта и правата си, от което за общината са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в пазарната цена на допълнителния парцел земя (чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. с ал. 1, пр. 3 от НК). Второинстанционният съд преквалифицира деянието по чл. 282, ал. 2, пр.2 от НК, като приема, че от него не са настъпили вредни последици, тъй като анексът е нищожен договор, сключен от неоправомощено лице, и следователно негоден да прехвърли собствеността върху допълнителната площ земя.

 

 

СХЕМА 3 ,,ПРЕСТЪПНА ПРИВАТИЗАЦИЯ"​

СХЕМА 3 ,,ПРЕСТЪПНА ПРИВАТИЗАЦИЯ"

Р № 508/10.01.2011 г. на III НО по НД № 2470/2011 г., с което е оставено в сила Решение № 194/15.06.2011г. на САС по ВНОХД № 232/2011г., с което е потвърдена Присъда от 09.02.2011г. на ОС-Монтана по НОХД № 82/2010 г. През 2007 г. в нарушение на правилата управител на общинско еднолично дружество сключва два договора, по които е наемодател на помещения в общинска сграда (поликлиника) за срок от по три години с месечна цена 500 и 1000 лева. Наемател е търговско дружество, което не развива дейност и не е регистрирано като лечебно заведение. Във всеки договор е уговорена клауза за неустойка при предсрочно прекратяване с 15-дневно предизвестие в размер на 10 000 и 25 000 лева, дължима за всеки месец до края на срока. Уговорено е споровете между страните да се решават от конкретен арбитражен съд. Месец по-късно управителят на общинското дружество наемодател прекратява и двата договора, без да излага мотиви и без да уведоми принципала на дружеството (Общинския съвет), като се позовава на клаузите за неустойка. Наемателят предявява искове пред арбитражния съд за изплащане на неустойка в размер на общо 35 000 лева / месец до края на тригодишния срок на договорите. Пред арбитражния съд е представено нотариално пълномощно от името на подсъдимия, съгласно което общинското дружество се съгласява с исковите претенции и не оспорва заплащането на неустойка. Исковете са уважени и съдът издава изпълнителен лист за принудително изпълнение за обща сума от близо 120 000 лева. Изпълнението се насочва към сградата на длъжника с пазарна цена над 2 300 000 лева. Управителят е осъден за безстопанственост по чл.219, ал.4, вр. ал.3 и ал.1 от НК.

 

 

СХЕМА 4 ,,АМНИСТИЯ"

СХЕМА 4 ,,АМНИСТИЯ"

През април 2009 г. влиза в сила Закон за амнистия, който обхваща деяния, квалифицирани като непредпазлива безстопанственост. С Решение № 447/2009 г. на САС по ВНОХД № 715/2009 г. присъдата на СГС е отменена и производството прекратено, като гражданският иск е отхвърлен. Решението не е протестирано и е влязло в сила. Вж. постоянна обратна практика: ТР № 2/2012 на ОСНК Р №535/2009 по НД №564/2009 г. Р № 5/2010 г. по НД № 645/2009 г. на ІІІ НО на ВКС Р № 37/2010 г. по НД № 700/2009 г. на І НО на ВКС Р № 149/2010 г. по НД № 44/2010 г. на ІІ НО на ВКС Р № 338/2009 г. по НД № 255/2009 г. на ІІІ НО на ВКС.