Управителен съвет

Тричленен орган, който се избира от Настоятелството.

Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Настоятелството;
 2. изготвя годишния бюджет и отчетите по изпълнението му;
 3. изготвя и одобрява структурата на сътрудниците на Фондацията;
 4. взема решения за придобиване и отчуждаване на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и други вещи, относно разпореждането с които законът предвижда форма за валидност;
 5. определя структурата и задълженията на сътрудниците по предложение на Председателя;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията;
 7. определя адреса на Фондацията;
 8. избира Председателя на Фондацията измежду членовете на УС;
 9. изготвя предложенията за изменение и допълнение на Устройствения акт;
 10. изпълнява други задължения, предвидени с Устройствения акт;
 11. взема решения по всички въпроси, които не спадат в правомощията на Настоятелството.

 

Председател - доц. д-р Ива Пушкарова, от май 2011 г.

 

Екипно управление и връзки с обществеността (Заместник председател) - Петя Попова, от май 2011 г.

 

Административно управление:

 1. Иво Емануилов, май 2011 г. - юни 2012 г.
 2. доц. д-р Христо Христев, юни 2012 г. - октомври 2013 г.
 3. Виктор Модев, от октомври 2013 г.