СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Изтегли: Рамково споразумение за партньорство

 

Долуподписаните организации с нестопанска цел, наричани за краткост ПАРТНЬОРИ, сключват като равнопоставени настоящото Споразумение със следното съдържание:

 

Общи принципи

Чл. 1. В отношенията помежду си партньорите се ръководят от професионализъм,  уважение, доверие и взаимност, като изхождат от стремеж за укрепване на демократично гражданско общество и принципите и практиките на правовата държава.

 

Сътрудничество

Чл. 2. Партньорите взаимно се подкрепят в осъществяването на дейности, насочени към развитието на правото и общественото правосъзнание и към сътрудничеството с организации и институции, споделящи целите и ценностите на Партньорите. Партньорите участват с експертна, консултантска, техническа или друга помощ, предоставят достъп до информационни източници, осъществяват контакти с трети лица и организации, присъединяват се към политики.

 

Информационен обмен

Чл. 3. (1). Партньорите си предоставят информация за провеждани от тях изследвания и събития (конференции, кръгли маси, обучения, информационни кампании), когато същите се отнасят до развитието на законодателството, правосъдието, юридическото образование и свързани с тях области на социалното развитие, както и до други значими въпроси. Информационният обмен обхваща само публична и друга незащитена от закона и вътрешните правила на

 

Партньорите информация.

(2) Партньорите подкрепят разпространението на информационни, аналитични, обучителни и други материали, разработени в рамките на партньорската мрежа, по начин и със средства, които съответстват на професионалните и етични стандарти за разпространение на съответния вид информация.

 

Отговорност и прекратяване на споразумението

Чл. 4. (1) За неизпълнение на ангажиментите по това Споразумение Партньорите не носят юридическа отговорност, освен ако неизпълнението представлява и нарушение на закона.

(2) Партньорите не могат да бъдат задължавани по съдебен или друг принудителен ред да изпълнят ангажименти, произтичащи от това Споразумение.

(3) Действието на Споразумението спрямо Партньор се прекратява, когато той едностранно заяви оттеглянето си от него спрямо всички останали Партньори.