Настоятелство

Настоятелството:

  1. избира членовете на Управителния съвет и контролира работата му;
  2. изменя и допълва Учредителния акт;
  3. изменя и допълва Устройствения акт;
  4. взема решения за попълване на състава на органите на Фондацията;
  5. взема решения за откриване и закриване на клонове на Фондацията;
  6. взема решение за прекратяване или преобразуване на Фондацията;
  7. приема годишния бюджет и отчет на Фондацията;
  8. приема доклада за дейността на Фондацията, предвиден в чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

След 02.03.2012 г. членове на Настоятелството са:

Владимир Велинов, Георги Кирилов, Ива Пушкарова, Петя Попова, Стоян Ставру, Христо Христев.

 

След 18.10.2013 г. членове на Настоятелството са:

Владимир Велинов, Георги Кирилов, Ива Пушкарова, Петя Попова, Стоян Ставру, Иво Емануилов, Виктор Модев, Снежана Тодорова.

 

След 27.05.2014 г. членове на Настоятелството са:

Георги Кирилов, Ива Пушкарова, Петя Попова, Стоян Ставру, Виктор Модев, Снежана Тодорова.