blank.png
НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДИСРИМИНАЦИЯТА И ПРАВНАТА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЯ

На 30.ноември 2011 г. в Гранд Хотел София Kомисията за защита от дискриминация проведе заключителна конференция по проекта ,,Равенство – път към прогрес“, финансиран по Програмата на Европейската Общност за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013). и изпълняван с експертната подкрепа на Фондация за развитие на правосъдието.

iНа събитието бяха представени три аналитични модула по антидискриминационно право, разработени в рамките на проекта и посветени съответно на гражданскоправните и наказателноправните аспекти на защитата от дискриминация, като втората категория въпроси е профилирана съответно за професиите в съдебната власт (съдии, прокурори и следователи) и за органите на полицията.

Трите модула имат характер на научни монографични изследвания. Те съдържат общо 50 специализирани аналитични публикации, снабдени с практически интерактивни обучения и посветени най-общо на:

- същността, социалните корени и социалните ефекти на дискриминацията и свързаните с нея явления;

i- подробен изчерпателен анализ на действащото гражданско, административно и наказателно национално, международно и европейско законодателство и изградената върху него практика на българските, чуждестранни и международните (Съда по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейските общностив Люксембург) съдилища и комитети, създадени към международни организации и договори. Съществена част от анализа засяга принципни въпроси на правата на човека, взаимодействието между национални и наднационални правни системи и др.;

- социалната и институционална роля на различните професии, ангажирани в противодействието и предотвратяването на дискриминацията.

Модулите бяха подготвени от широк експертен екип от 34 представители на Комисията за защита от дискриминация, органите на съда (Върховен касационан съд и Върховен административен съд), прокуратурата (Върховна касационна прокуратура), Националното следствие,  структурите на Министерството на вътрешните работи, Висшия адвокатски съвет, научни и образователни институции (Академия на МВР, Националния институт на правосъдието, Институт по психология на МВР, Център за обучение на адвокати), неправителствени организации с правозащитен (Български адвокати за правата на човека, Български Хелзинкски комитет), професионален (Асоциация на прокурорите в България, Дружество на психолозите) и изследователски профил (Фондация за развитие на правосъдието).

В рамките на широкият екип бе изграден авторски колектив, пряко разработил модулите, който включваше 23-ма тесни специалисти - практици и учени - от областта на правната теория, правораздаването и правозащитата, правната психология, съдебната психиатрия, криминологията и други хуманитарни науки.

iЕкспертите на Фондация за развитие на правосъдието бяха 10, от които 6 автори (д-р Ива Пушкарова, Петя Попова, Владимир Велинов, Живко Желев, Иво Емануилов, Радка Стоянова), разработили 20 теми самостоятелно и 2 в съавторство, един член на широкия експертен екип (Николай Гунчев) и трима научни редактори (д-р Мартин Белов, д-р Христо Христев и д-р Стоян Ставру).

Пълният текст на модулите можете да намерите в Раздел ,,Анализи и информационни продукти" на сайта.