ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
1-img_0376-001.jpg

Тема ,,ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ (програма)"

Времетраене: всеки модул е с продължителност 120 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, адвокати, полицейски служители, социални работници

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово обсъждане на казуси, структурирана симулация, обмен на професионален опит.

Профил на лекторите: 2 изследователи на съдебна практика по наказателни и граждански / административни дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на поне две от описаните целеви групи по описаната методика и специална компетентност в областта на домашното насилие. Едният е и юридически психолог.

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).