УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В ДОСЕГ С ДЪРЖАВАТА
1-img_0400_1.jpg

Проектът ,,Услуги за деца в досег с държавата" се изпълнява в периода май-септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Националната мрежа за детето. 

Основната дейност е мащабно проучване на сектора на социални услуги за деца с фокус върху две целеви подгрупи:

1. Деца в ,,конфликт" със закона – наказателноотговорни непълнолетни, извършили престъпление;
2. Деца в ,,контакт" със закона – наказателнонеотговорни деца, извършители на общественоопасни деяния; пострадали от правонарушения; свидетели в различни съдебни производства и други категории деца, адресати на различни видове правни мерки и потребители на услуги.

Изследването обхваща:

- Преглед на съществуващите услуги, програми и инициативи за подкрепа на двете категории групи, предлагани в публичния и неправителствения сектор, независимо дали тези групи са адресирани пряко или като част от други категории деца в риск;

- Анализ и оценка на обхвата на услугите. Класификация на съществуващите услуги, програми и инициативи според адресатите и доставчиците им, вкл. каква част са държавно делегирани дейности и каква част са финансирани от други източници. Схеми на различните услуги и възможните сценарии за развитие на случай на дете в конфликт със закона в различни типични хипотези; 

- Идентифициране на необхванати целеви групи и нужди за изграждане / повишаване на капацитет;

- Предложения за евентуално разкриване на нови практики и услуги, които центровете за права на деца могат да развиват и прилагат в страната. Анализ на практики по разработване и предлагане на услуги и програми, вкл. неуспешни опити за разкриване и функциониране на услуги, програми и доставчици и факторите, влияещи на успеха;

- Критерии за избор на пилотни области.

Проектът завърши със структурирана стратегическа сесия, проведена на 28.09.2016 г. в София, с участието на представители на НМД и нейни партньори, модерирана от авторите на изследването, на която се откроиха приоритетни области и направления за бъдещо развитие на сектора.

 

Екип на проекта: Ива Пушкарова (ръководител и автор на изследването), Петя Попова (координатор и консултант на анализа на интервюта и анкети), Доли Траницова (експерт) и Мария Капари (стажант-експерт).

 

Пълен текст на изследването:

 

Услуги за деца в досег с държавата.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4