Темида вижда детето
images.jpg

Фондация за развитие на правосъдието е съавтор и партньор по проект ,,Темида вижда детето", изпълняван съвместно с Асоциацията на прокурорите в България за периода 2024-2026 г. с финансовата подкрепа на Фондация Лъчезар Цоцорков (общ бюджет за първите 12 месеца в размер на 150 000 лева).Foundation_Lachezar_Tsotsorkov_Logo_Centered

Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на основана на знание и съобразена с най-високите национални и наднационални изисквания практика по осигуряване на правата на детето в наказателното производство. Негови специфични цели са следните:

1. идентифициране на приложимите най-добри европейски и национални практики за прилагане на нормативните стандарти за контакт с деца в наказателното производство, вкл. по отношение на деца с уязвимости;

2. идентифициране на конкретните потребности на целевите групи от повишаване на професионалния капацитет за прилагане на тези добри практики;

3. повишаване на функционалния професионален капацитет на всички участници в системата на наказателното правосъдие, които контактуват с деца, да прилагат на практика нормативните стандарти съобразно най-добрите практики, вкл. по отношение на специфичните нужди на особено уязвими групи деца

4. изграждане на единен и устойчив минимален специализиран правораздавателен стандарт на функциониране на органите на наказателната система в контакт с деца, който да осигури устойчиво и системно изпълнение на нормативните изисквания и капацитет за надграждането им;

5. засилване на професионалното и основано на знание сътрудничество между служителите в системата на наказателното правосъдие, които контактуват с деца (реформа на Координационния механизъм).

За целта проектът предвижда следните групи дейности през първата година:

- аналитични дейности, насочени към постигане на цел 1. Те включват установяване на препоръчителни и непрепоръчителни национални и чуждестранни добри практики, вкл. интегриране на новите стандарти на ООН (Мендес) и добри практики с оглед уязвимости при децата; анализ на видовете уязвимости и тяхното правно значение за прилагане на стандартите; очертаване на празнотите в транспонирането на директивите и концептуализация на възможността да бъдат компенсирани чрез практика. Резултатите се интегрират в аналитичен сборник, достъпен онлайн;

- дейности по изграждане на капацитет, насочени към постигане на цели 2-5. Те включват установяване на обучителните потребности и ресурси на целевите групи и разработване на обучителни ресурси, методологии и програми според тях, както и провеждане на серия от 5 обучителни курса от по две 3-дневни обучения за групи от по 20-25 участници по апелативни райони. Обученията засягат едновременно професионалния капацитет за прилагане на нормативните стандарти и уменията за екипно мултидисциплинарно сътрудничество между участници с различни професии, вкл. в рамките на Координационния механизъм;

- разработване на стандарти, насочено към постигане на цели 4 и 5. То включва разработване на проект за национален образователен стандарт за професионална специализация на органите, работещи с деца, в системата на наказателното правосъдие, и на мотивиран проект за реформа на Координационния механизъм.

Изявленията и мненията, изразени в хода на изпълнение на проекта и в неговите продукти, принадлежат на авторите и не отразяват непременно вижданията на фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори.