СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ СРЕЩУ ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ПРЕСТЪПНОСТ
1_14460117521222303095.jpg

Тема,,СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ СРЕЩУ ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ПРЕСТЪПНОСТ" (програма)

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, адвокати, служители в специализирани администрации за борба с финансови и стопански престъпления, бизнеса

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси, структурирана симулация, дискусия по предварителни въпроси, коментар на съдебна практика, обмен на професионален опит, материали за самостоятелна подготовка.

Профил на лекторите: 2 изследователи на съдебна практика по наказателни и граждански / търговски дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на описаната целева група по описаната методика; 1 криминолог, специализиран в изследването на процесите и факторите на стопанската и финансовата престъпност и финансовото профилиране; 1 икономист

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).