РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО: ПРОКУРАТУРАТА МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ
dsc02692-1.jpg

Проектът е предвиден за изпълнение между септември 2020 г. и юни 2021 г. Той има за цел да съдейства за основано на знание реформиране на българската прокуратура, като установи действителните реформени потребности на прокурорите и следователите и реакциите на тази гилдия към реформените инициативи от последните години. За целта той ще очертае реформения потенциал и нужди на прокуратурата и ще оцени резултатите от реформения процес след 2012 г., както и неговата адекватност към установените потребноси. Изследването ще подобри информационната основа на рефорените инициативи, засягащи прокуратурата. Проектната методология позволява повишаване на реформената мотивация и инициативност на прокурорите и следователите чрез въвличането им пряко като целева група в анализите и обсъжданията им и чрез подобряване на комуникацията и сътрудничеството им с относимите трети страни. Проектните дейности са насочени и към повишаване на прозрачността на реформения процес и обществената подкрепа за него с крайни ефекти на подобряване на обществения контрол върху прокуратурата.

Проектните дейности включват:

1. Мултидисциплинарно изследване на професионалната група на прокурорите и следователите в областите на професионални нагласи и мотивация, професионална етика и интегритет (вкл. корупционна устойчивост и профил на ценностите), комуникация, лидерство, управленски стилове и практики, екипно представяне, оценка и самооценка на представянето, властови отношения, организационна култура, управление на конфликти, управление на кризи, управление на промяната, управление на стреса и синдрома на професионално прегаряне, изграждане на публичен образ, взаимодействие с други съдебни професии, групова идентичност и представителство. Екипът на изследването включва специалисти по право, психология, човешки ресурси, организационно консултиране, маркетинг и др. Методологията осигурява валидност на резултатите за минимум 5-годишен период. На тази основа ще бъде разработен интегриран инструмент за периодична обратна връзка от целевата група на реформените инициативи в прокуратурата. Това ще позволи на бъдещите субекти на реформата да проверяват нейната адекватност и ефективност, както и да я наблюдават и управляват. От своя страна това ще позволи проследяване на междинните резултати от реформените инициативи и правилното им дългосрочно планиране.

2. Изследователските резултати ще бъдат публикувани и подложени на професионално и обществено обсъждане на национална конференция с участието на представители на целевата група и заинтересовани страни от съдебната, изпълнителната и законодателната  власт, Конституционния съд, Омбудсмана, вещи лица, криминолози, структури на гражданското общество и академичната общност. Проектните резултати ще бъдат предоставени на ВСС, МП, НИП и други институти с оглед тяхната роля в реформата на правосъдието.