,,РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"
1-dsc00112.jpg

Обучението ,,Разработване на проектни предложения" е насочено към управленските екипи на професионални сдружения на юристи и обобщава най-добрите подходящи за този тип организации практики за:

- получаване на информация и подбор на програми за финансиране; процедури по проучване на финансиращи програми и фондове.

- стратегии и подходи за разработване на проектни предложения: стратегии, ориентирани към фонда; стратегии, ориентирани към бенефициента; партньорски стратегии; значение на стратегията за развитие на бенефициента

- проектно планиране: шахматно и успоредно проектно планиране; избягване на двойно финансиране; връзка между стратегията на бенефициента и целите на финансиращите програми; представяне на бенефициента; етапи на процедурата по проучване за съвместимост; избор на фонд / финансираща програма; насоки/изисквания за кандидатстване;

- добри практики при разработването на: цели и очаквани резултати, приноси и продукти; целеви групи и заинтересовани страни; дейности и календар на дейностите; методи за изпълнение; наблюдение и оценка на изпълнението; рискове, устойчивост, мултиплициращ ефект, хоризонтални политики, специфични критерии и др.;

- основни правила и добри практики при проектиране на проектния екип; предварителна организация на управлението; публичност и прозрачност;

- добри практики за осигуряване на финансова устойчивост на етапа на проектното планиране. Бюджетиране, съфинансиране и нефинансов принос, избягване на двойно финансиране и др.

Методиката на обучението включва:

- кратки теоретични панели;

- решаване на практически задачи и казуси;

- симулация на проектно кандидатстване;

- симулация на състезателни процедури.

Обучението се провежда в рамките на 8 до 16 учебни часа според броя на участниците и заявената потребност от получаване на умения (основни или специализирани)

Обучението се води от екип на ФРП, в който участват различни специалисти с над 10-годишен опит в управлението на проекти и неправителствени организации.

Обучението се провежда по заявка на конкретна организация / екип на основата на предварително проучване на профила, потребностите, ресурсите и приоритетите на заявителя.