Проект „Eфективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“
untitled.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация за развитие на правосъдието е партньор на Фондация за културно и икономическо развитие в партньорство в изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0175-С01 с наименование „Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“.

С изпълнението на проекта се цели да се установи как и доколко се е променила средата за гражданско участие в управлението и вземането на решения у нас, особено в светлината на извънредната обстановка, предизвикана от пандемията от COVID-19. Проектът ще изследва доколко тя е възпрепятствала диалога между администрацията и гражданите и ще предложи практики и инструменти за смекчаване на ефектите от подобни кризи.

Ангажирането на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения е постоянно развиващ се процес, който подпомага властимащите при получаването на обратна връзка за това какво държавата прави и какво трябва да промени или преустанови. В унисон с последните тенденции в ЕС, често срещаните проблеми като ниска активност и участие или недостатъчна представителност на участвалите в консултациите заинтересовани страни ще бъдат адресирани чрез активизиране на гражданите на местно ниво.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Анализ на ефективността на системата за обществени консултации у нас, включително в условията на пандемия;

Дейност 2: Социологическо проучване „Гражданското участие при вземането на публични решения, включително свързани с пандемията от COVID-19“;

Дейност 3: Препоръки, Алгоритъм и Адаптирана процедура за ангажиране на гражданите при вземането на решения в извънредни ситуации;

Дейност 4: Онлайн пилотиране на Алгоритъма;

Дейност 5: Публично представяне на резултатите от проекта.

Стойността на проекта е 59 956,20 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

Проект „Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд