ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ
dsc_0568.jpg

Тема ,,ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ (програма)

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, полицейски служители

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси, структурирана симулация, дискусионни формати.

Профил на лекторите: 1 изследовател на съдебна практика по наказателни дела с поне 10-годишен опит, специализиран в обучение на описаната целева група по описаната методика и специална компетентност в областта на антидискриминационното право и практиката на ЕСПЧ и СЕС; 1 юридически психолог със специална подготовка в областта на дискриминацията или адвокат с опит по дела за защита срещу дискриминация.

Цел на обучението (предоставяни знания и умения): умения за разпознаване и точно квалифициране на дискриминационни престъпления от други видове престъпна дейност и несъставомерни прояви; умения за работа с извършители и жертви; превенция на дискриминационно третиране при упражняване на служебните задължения по разследване, преследване и наказване на дискриминационни престъпления и умения за прилагане на задължителни правни стандарти; умения за събиране на доказателствен материал съгласно най-добри практики; умения за оценка на конкретна и специфична обществена опасност на дееца при индивидуализацията на отговорността

 

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).