Борислав Белазелков
borislav_belazelkov.jpg

Борислав Белазелков е съдия във Върховния касационен съд.

Специалист по гражданско и гражданско-процесуално право с богат опит и в административното и търговското правораздаване с публикации в областта на изпълнителното право, правния режим на неправителствените организации, исковото производство, търговското право, правния режим на електронния документ и електронния подпис. От 1999 до 2008 г. е арбитър към Арбитражния съд при Българската Стопанска Камара.

Дългогодишен преподавател към СУ ,,Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет ,,Св.Св. Кирил и Методий”, Правната инициатива за образование и развитие, Центъра за обучение на магистрати, Националния институт по правосъдие и многобройни проекти, осъществявани в сферата на повишаване на професионалната квалификация и укрепване на капацитета на съдебната власт.

Активен участник в изработването на множество законопроекти, сред които Закон срещу изпирането на мръсни пари, Закон за нотариусите, Закон за особените залози, Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закон за банките, Закон за търговските марки и географските означения, Закон за топологиите на интегралните схеми, Закон за промишления дизайн, Валутен закон, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и др.

Член на Съюза на съдиите в България, неколкократно избиран за член на Управителния съвет, а през 2014 г. - и за негов председател.

Учредител на ФРП. Член на Настоятелството до март 2012 г.

Като експерт към Фондацията участва в гражданскоправни изследвания в подкрепа на законодателството и съдебната практика, разработване на изследователски и обучителни методологии за повишаване и поддържане на професионалната квалификация на съдиите.