Обучения - Трафик на хора

ТРАФИК НА ХОРА: РАЗПОЗНАВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1-dsc_0564.jpg

 

 

Тема: ,,Трафик на хора: разпознаване, разследване и квалификация (програма)"

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, адвокати, полицейски служители

Брой участници: мин 25 – макс 50

Методика: интерактивна визуализирана лекция с и придружаващи писмени материали за участниците, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси, структурирана симулация, дискусионни формати (модерирана дискусия върху подбрани казуси от практиката с коментар на актовете, работа в малки групи по усложнени казуси с пленарно обсъждане на възможни решения, интердисциплинарен правен и правно-психологически анализ на схеми на трафик с цел улесняване на квалификацията на извършеното и индивидуализацията на отговорността, текуща обратна връзка от участниците).

Профил на лекторите: 1 изследовател на съдебна практика по наказателни дела с поне 10-годишен опит, специализиран в обучение на описаната целева група по описаната методика и специална компетентност в областта на трафика на хора; 1 юридически / клиничен психолог / вещо лице с опит в работата с жертви и извършители на експлоатационни престъпления; 1 специалист по гражданско право с подготовка в защитата на жертвите на трафик на хора и сходни престъпления

Цел на обучението (предоставяни знания и умения): умения за разпознаване и точно квалифициране на трафика на хора, прецизно разграничеие от други видове престъпна дейност и несъставомерни прояви; умения за работа с извършители, жертви и извършители-жертви; умения за събиране на доказателствен материал съгласно най-добри практики; умения за оценка на конкретна и специфична обществена опасност на дееца при индивидуализацията на отговорността; умения за предпазване от и преодоляване на последиците от стреса при работа по дела за трафик на хора.

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).