Приключили проекти

Проект „Eфективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“

untitled.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация за развитие на правосъдието е партньор на Фондация за културно и икономическо развитие в партньорство в изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0175-С01 с наименование „Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“.

С изпълнението на проекта се цели да се установи как и доколко се е променила средата за гражданско участие в управлението и вземането на решения у нас, особено в светлината на извънредната обстановка, предизвикана от пандемията от COVID-19. Проектът ще изследва доколко тя е възпрепятствала диалога между администрацията и гражданите и ще предложи практики и инструменти за смекчаване на ефектите от подобни кризи.

Ангажирането на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения е постоянно развиващ се процес, който подпомага властимащите при получаването на обратна връзка за това какво държавата прави и какво трябва да промени или преустанови. В унисон с последните тенденции в ЕС, често срещаните проблеми като ниска активност и участие или недостатъчна представителност на участвалите в консултациите заинтересовани страни ще бъдат адресирани чрез активизиране на гражданите на местно ниво.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Анализ на ефективността на системата за обществени консултации у нас, включително в условията на пандемия;

Дейност 2: Социологическо проучване „Гражданското участие при вземането на публични решения, включително свързани с пандемията от COVID-19“;

Дейност 3: Препоръки, Алгоритъм и Адаптирана процедура за ангажиране на гражданите при вземането на решения в извънредни ситуации;

Дейност 4: Онлайн пилотиране на Алгоритъма;

Дейност 5: Публично представяне на резултатите от проекта.

Стойността на проекта е 59 956,20 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

Проект „Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО: ПРОКУРАТУРАТА МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ

dsc02692-1.jpg

Проектът е предвиден за изпълнение между септември 2020 г. и юни 2021 г. Той има за цел да съдейства за основано на знание реформиране на българската прокуратура, като установи действителните реформени потребности на прокурорите и следователите и реакциите на тази гилдия към реформените инициативи от последните години. За целта той ще очертае реформения потенциал и нужди на прокуратурата и ще оцени резултатите от реформения процес след 2012 г., както и неговата адекватност към установените потребноси. Изследването ще подобри информационната основа на рефорените инициативи, засягащи прокуратурата. Проектната методология позволява повишаване на реформената мотивация и инициативност на прокурорите и следователите чрез въвличането им пряко като целева група в анализите и обсъжданията им и чрез подобряване на комуникацията и сътрудничеството им с относимите трети страни. Проектните дейности са насочени и към повишаване на прозрачността на реформения процес и обществената подкрепа за него с крайни ефекти на подобряване на обществения контрол върху прокуратурата.

Проектните дейности включват:

1. Мултидисциплинарно изследване на професионалната група на прокурорите и следователите в областите на професионални нагласи и мотивация, професионална етика и интегритет (вкл. корупционна устойчивост и профил на ценностите), комуникация, лидерство, управленски стилове и практики, екипно представяне, оценка и самооценка на представянето, властови отношения, организационна култура, управление на конфликти, управление на кризи, управление на промяната, управление на стреса и синдрома на професионално прегаряне, изграждане на публичен образ, взаимодействие с други съдебни професии, групова идентичност и представителство. Екипът на изследването включва специалисти по право, психология, човешки ресурси, организационно консултиране, маркетинг и др. Методологията осигурява валидност на резултатите за минимум 5-годишен период. На тази основа ще бъде разработен интегриран инструмент за периодична обратна връзка от целевата група на реформените инициативи в прокуратурата. Това ще позволи на бъдещите субекти на реформата да проверяват нейната адекватност и ефективност, както и да я наблюдават и управляват. От своя страна това ще позволи проследяване на междинните резултати от реформените инициативи и правилното им дългосрочно планиране.

2. Изследователските резултати ще бъдат публикувани и подложени на професионално и обществено обсъждане на национална конференция с участието на представители на целевата група и заинтересовани страни от съдебната, изпълнителната и законодателната  власт, Конституционния съд, Омбудсмана, вещи лица, криминолози, структури на гражданското общество и академичната общност. Проектните резултати ще бъдат предоставени на ВСС, МП, НИП и други институти с оглед тяхната роля в реформата на правосъдието.

ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ

28.jpg

Проектът ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ” беше изпълен в периода февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", но в основата му стоят индивидуални изследвания на членове на екипа от 2009 г.

Той имаше за цел да подпомогне укрепването на ефективността на българските специализирани юрисдикции в отговора им срещу организираната престъпност и свързани с нея престъпни дейности, като по този начин допринесе за справедливост и демократичност в обществото и за установяването на най-добри правосъдни практики в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

За целта проектът идентифицира постиженията и евентуалните пропуски в прокурорския и съдебния отговор срещуописаните престъпни явления и подкрепи утвърждаването на най-добрите практики. Проектът свързва правосъдието със знания за социалния и икономическия произход и ефекти на организираната престъпност и за нейните криминологични и психологични аспекти, като по този начин съдейства за развитието на просветено и справедливо правосъдие, основано на знание. Проектът беше насочен да подпомага специализираните юрисдикции в контекста на приетото законово изменение, разширяващо тяхната компетентност.

Проектът включваше изследователски, обучителни и информационни дейности.

Аналитичните продукти са публикувани в Раздел ,,Организирана престъпна дейност" на меню ,,Библиотека".

УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В ДОСЕГ С ДЪРЖАВАТА

1-img_0400_1.jpg

Проектът ,,Услуги за деца в досег с държавата" се изпълнява в периода май-септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Националната мрежа за детето. 

Основната дейност е мащабно проучване на сектора на социални услуги за деца с фокус върху две целеви подгрупи:

1. Деца в ,,конфликт" със закона – наказателноотговорни непълнолетни, извършили престъпление;
2. Деца в ,,контакт" със закона – наказателнонеотговорни деца, извършители на общественоопасни деяния; пострадали от правонарушения; свидетели в различни съдебни производства и други категории деца, адресати на различни видове правни мерки и потребители на услуги.

Проектът завърши със структурирана стратегическа сесия, проведена на 28.09.2016 г. в София, с участието на представители на НМД и нейни партньори, модерирана от авторите на изследването, на която се откроиха приоритетни области и направления за бъдещо развитие на сектора.

 

Пълен текст на изследването:

Услуги за деца в досег с държавата.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО НАКАЗАНИЕ: ГРАНИЦИ НА ЧОВЕЧНОСТТА В СЪВРЕМЕННИТЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ СИСТЕМИ

dsc01277.jpg

 

Проектът ,,Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи" се изпълнява за 2015 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", но началото му е в индивидуални изследвания на членове на екипа от 2012 г. и те ще продължат без финансиране след края на финансираните дейности.DSC01273

Проектът си поставя за цел да допринесе за капацитета на българската съдебна власт да прилага стандартите, свързани с правата на човека и върховенството на закона, като засили потенциала й да реагира разумно и ефективно на изключително тежки престъпления и така да укрепи справедливостта и демокрацията в обществото и да установи най-добри практики в пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС.

За целта проектът се стреми да идентифицира и обясни криминогенни и виктимогенни фактори, допринсящи за изключително тежката престъпност след 1951 г. в България и да оцени степента на наказателна репресия и тенденциите в равитието й в ЕС, като установи съдебните практики по разпознаване на изключително тежкото престъпление и налагането на изключително тежки наказания в поне 20 от държавите-членки на ЕС.

IMG_0023Проектът цели още да укрепи приалагането на най-добри съдебни практики по разпознаване на изключително тежкото престъпление и налагане на тежки и на изключителното наказание в България. По този начин той подкрепя общественото търсене на справедливо правосъдие, основано на познаване на социалния произход на изключително тежкото престъпление и на социалния ефект от налагането на тежки наказания. Проектът се стреми да подпомогне прилагането на нова система от наказания, която предстои да бъде въведена след приемането на нов НК.

Проектът е насочен основно към практикуващи юристи от съдебната власт и служители на затворите, но освен това към по-широките кръгове на правната и хуманитарните професии и обществеността. 

Върховенството на закона в отговор на икономическата и финансовата престъпност

dsc03603-001.jpg

DSC03635-001Проект "Върховенството на закона в отговор на икономическата и финансовата престъпност”, финансиран от Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер за февруари-ноември 2013 г. Проектът си поставя за основна цел да допринесе за корупционната устойчивост и капацитета на българската съдебна власт да прилага закона чрез укрепване на нейния капацитет да разпознава и реагира срещу финансова и стопанска престъпност.

Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт

1.jpg

9-1Проект ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”, осъществен през март-април с участието на близо 1000 магистрати от цялата страна със съдействието на регионалните секции на Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Главния прокурор и множество отделни магистрати и служители на съдебната власт.

Правата на човека като пациент

2012-10-10-2242.jpg

Проект ,,Правата на човека като пациент”, осъществен през юли-септември 2012 г. и представен на научен семинар в Националния институт на правосъдието на 10 октомври 2012 г., бе изпълнен без външно финансиране и представлява началото на серия дългосрочни изследвания с биоправна и биоетична насоченост.

Мотивацията на сексуалните престъпления

imgp7969_14579761211690330417.jpg
"Мотивацията на сексуалните престъпления" — правен анализ на мотивите на насилствените престъпления против половата неприкосновеност (Ива Пушкарова).

Алтернативните семейства

dsc00144.jpg

"Алтернативните семейства” — сравнително правно и правно-психологическо изследване на бракоподобните режими на нехетеросексуалното съжителство в Европа и родителстването в него, както и някои въпроси на транссексуалността (смяна на пола) и дискриминацията по пол и полова ориентация (Стоян Ставру, Христо Христев, Ива Пушкарова, Петя Попова).

Правните предизвикателства на информационното общество

28102011755.jpg

"Правните предизвикателства на информационното общество” – анализи на проблеми, които виртуалната среда поставя пред класически правни институти, включително водене на преговори и сключване на договори, защита на лични данни и пр. (Стоян Ставру, Иво Емануилов).

Икономическата престъпност

6-2.jpg

"Икономическата престъпност" — изследвания на правния режим за защита на финансовите интереси в Европейския съюз, нормативните празноти в Наказателния кодекс в сферата на икономическата и финансовата престъпност, привидно законни схеми за засягане на стопански и финансови интереси, съдебна практика (Ива Пушкарова, Христо Христев, Радка Стоянова).

Равенство – път към прогрес

1-dsc00798.jpg

Проект VS/2010/008/0536: Равенство – път към прогрес, изпълняван от Комисията за защита от дискриминация с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013 г.).

Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България

1_1443346002990254242.jpg

 

 

 

В проекта ,,Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България”, който през 2015 г. бе подновен за нов тригодишен период, ФРП участва като партньор. Приносът на ФРП се изразява в участие с нейн представител в Редакционната колегия на периодичното правно списание ,,Теза" и разработване на научни публикации по актуални и значими за аудиторията на списанието проблеми, както и предоставяне на автори и експерти, техническа и консултантска помощ по различни въпроси в хода на проектното изпълнение.