Действащи проекти

Темида вижда детето

images.jpg

Фондация за развитие на правосъдието е съавтор и партньор по проект ,,Темида вижда детето", изпълняван съвместно с Асоциацията на прокурорите в България за периода 2024-2026 г. с финансовата подкрепа на Фондация Лъчезар Цоцорков (общ бюджет за първите 12 месеца в размер на 150 000 лева).Foundation_Lachezar_Tsotsorkov_Logo_Centered

Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на основана на знание и съобразена с най-високите национални и наднационални изисквания практика по осигуряване на правата на детето в наказателното производство. Негови специфични цели са следните:

1. идентифициране на приложимите най-добри европейски и национални практики за прилагане на нормативните стандарти за контакт с деца в наказателното производство, вкл. по отношение на деца с уязвимости;

2. идентифициране на конкретните потребности на целевите групи от повишаване на професионалния капацитет за прилагане на тези добри практики;

3. повишаване на функционалния професионален капацитет на всички участници в системата на наказателното правосъдие, които контактуват с деца, да прилагат на практика нормативните стандарти съобразно най-добрите практики, вкл. по отношение на специфичните нужди на особено уязвими групи деца

4. изграждане на единен и устойчив минимален специализиран правораздавателен стандарт на функциониране на органите на наказателната система в контакт с деца, който да осигури устойчиво и системно изпълнение на нормативните изисквания и капацитет за надграждането им;

5. засилване на професионалното и основано на знание сътрудничество между служителите в системата на наказателното правосъдие, които контактуват с деца (реформа на Координационния механизъм).

За целта проектът предвижда следните групи дейности през първата година:

- аналитични дейности, насочени към постигане на цел 1. Те включват установяване на препоръчителни и непрепоръчителни национални и чуждестранни добри практики, вкл. интегриране на новите стандарти на ООН (Мендес) и добри практики с оглед уязвимости при децата; анализ на видовете уязвимости и тяхното правно значение за прилагане на стандартите; очертаване на празнотите в транспонирането на директивите и концептуализация на възможността да бъдат компенсирани чрез практика. Резултатите се интегрират в аналитичен сборник, достъпен онлайн;

- дейности по изграждане на капацитет, насочени към постигане на цели 2-5. Те включват установяване на обучителните потребности и ресурси на целевите групи и разработване на обучителни ресурси, методологии и програми според тях, както и провеждане на серия от 5 обучителни курса от по две 3-дневни обучения за групи от по 20-25 участници по апелативни райони. Обученията засягат едновременно професионалния капацитет за прилагане на нормативните стандарти и уменията за екипно мултидисциплинарно сътрудничество между участници с различни професии, вкл. в рамките на Координационния механизъм;

- разработване на стандарти, насочено към постигане на цели 4 и 5. То включва разработване на проект за национален образователен стандарт за професионална специализация на органите, работещи с деца, в системата на наказателното правосъдие, и на мотивиран проект за реформа на Координационния механизъм.

Изявленията и мненията, изразени в хода на изпълнение на проекта и в неговите продукти, принадлежат на авторите и не отразяват непременно вижданията на фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори.

Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики

6.jpg

 

 

Проектът ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики” се изпълнява съвместно с професионален правен сайт ChallengingtheLaw.com от 2013 г. и е безсрочен. Той е насочен към повишаване на ефективността на националните здравни и биополитики чрез обезпечаването им с основани на знание правно-етични решения и включва дейности по организиране на първи по рода си годишни национални конференции по биоправо и биоетика с участието на практици и изследователи от разнообразни области на хуманитарното знание. Конферентните доклади се набират на конкурсен принцип.

Изпълнението му допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност. За тези цели към проекта са привлечени водещи специалисти по биоправо, биомедицина и биоетика, под чието научно ръководство се развиват модерни научни интердисциплинарни изследвания на конкурсен принцип и въз основа на иновативни изследователски методологии.

Проектът се изпълнява без външно финансиране.