Действащи проекти

Проект „Eфективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“

untitled.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация за развитие на правосъдието е партньор на Фондация за културно и икономическо развитие в партньорство в изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0175-С01 с наименование „Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“.

С изпълнението на проекта се цели да се установи как и доколко се е променила средата за гражданско участие в управлението и вземането на решения у нас, особено в светлината на извънредната обстановка, предизвикана от пандемията от COVID-19. Проектът ще изследва доколко тя е възпрепятствала диалога между администрацията и гражданите и ще предложи практики и инструменти за смекчаване на ефектите от подобни кризи.

Ангажирането на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения е постоянно развиващ се процес, който подпомага властимащите при получаването на обратна връзка за това какво държавата прави и какво трябва да промени или преустанови. В унисон с последните тенденции в ЕС, често срещаните проблеми като ниска активност и участие или недостатъчна представителност на участвалите в консултациите заинтересовани страни ще бъдат адресирани чрез активизиране на гражданите на местно ниво.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Анализ на ефективността на системата за обществени консултации у нас, включително в условията на пандемия;

Дейност 2: Социологическо проучване „Гражданското участие при вземането на публични решения, включително свързани с пандемията от COVID-19“;

Дейност 3: Препоръки, Алгоритъм и Адаптирана процедура за ангажиране на гражданите при вземането на решения в извънредни ситуации;

Дейност 4: Онлайн пилотиране на Алгоритъма;

Дейност 5: Публично представяне на резултатите от проекта.

Стойността на проекта е 59 956,20 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

Проект „Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на вземането на решения в извънредни ситуации“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики

6.jpg

 

 

Проектът ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики” се изпълнява съвместно с професионален правен сайт ChallengingtheLaw.com от 2013 г. и е безсрочен. Той е насочен към повишаване на ефективността на националните здравни и биополитики чрез обезпечаването им с основани на знание правно-етични решения и включва дейности по организиране на първи по рода си годишни национални конференции по биоправо и биоетика с участието на практици и изследователи от разнообразни области на хуманитарното знание. Конферентните доклади се набират на конкурсен принцип.

Изпълнението му допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност. За тези цели към проекта са привлечени водещи специалисти по биоправо, биомедицина и биоетика, под чието научно ръководство се развиват модерни научни интердисциплинарни изследвания на конкурсен принцип и въз основа на иновативни изследователски методологии.

Проектът се изпълнява без външно финансиране.