Данните показват, че най-застрашени от убийство са близките на дееца. Сред изключителните убийства преобладават извършените поради личен мотив - ревност, отмъщение, омраза, гняв, завист, както и немотивираните патологични престъпления. 

Случайните жертви, вкл. слабо познатите на дееца хора, са най-застрашени от грабеж.

Сексуалните престъпления са по-често насочени срещу случайни пострадали (непознати или много слабо познати), но рискът е съотносим с този за най-близките. Сексуалните престъпления, насочени към родител (майката на дееца), са мотивирани от омраза към пострадалата и желание да бъде наказана с действително или предполагаемо провинение спрямо дееца, или е мотивационно свързано с компрометираното психично здраве / състояние на извършителя при извършването му.

 

(Количествените данни отразяват броя на извършените престъпления, който надхвърля броя на извършителите. Някои престъпления имат множество пострадали, а някои лица са пострадали от повече от едно престъпление.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)