Нарастването на възрастта на пострадалите относително изменя съотношението на виктимогенните рискове. Колкото възрастта е по-ниска, толкова жертвата е по-застрашена от престъпление срещу живота и половата неприкосновеност. Увеличаването на възрастта увеличава риска от користно престъпление. Най-рискова изглежда е групата на жените в късна зрялост, в която всички видове престъпления са вероятни. Единствената група с ясно изразено предимство на користни престъпления е тази на мъжете в късна възраст, която трябва да се свърже с постепенното нарастване на риска от такъв тип посегателство още в групата на мъжете в млада и зряла възраст. 

 

(Количествените данни отразяват броя на извършените престъпления, като е възможно едно лице да е пострадало едновременно от две ии повече престъпни деяния.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)