Количествените данни очертават известна зависимост между по-ниското образование и предпочитанието към сексуални и користни престъпления. Следва да се има предвид, че по-ниските образователни степени (начално и основно училищно образование) са придобити формално и неинтегрирани в житейския опит на дееца, който най-често е безработен, а според проведените съдебни психологични експетизи -- лишен от умения да прилага наученото.

Относително най-образовани са извършителите на изключителни убийства, в чиято група са единствените представители на по-заможните и високообразовани слоеве на обществото.

Даните са в съгласие с реултатите от качествените изследвания, според които извършените убийства са по-пряко свързани с вътрешни психични потребности на дееца и взаимоотношенията му с близки лица, а не толкова с набавяне на облага или сексуално задоволяване. 

 

(Количествените данни отразяват броя на извършените престъпления от съответния вид и надхвърлят броя на извършителите.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)