От наложените от първоинстанционните съдилища смъртни наказания за общо 42 престъпления контролните инстанции са потвърдили по отнопение на 36. Поради отмяната на това наказание в 4 случая наказанието е заменено с доживотен затвор без замяна. В останалите 6 случая на престъпления, извършени преди 1998 г., наказанието е било изменено в доживотен затвор.

От наложените наказания доживотен затвор без замяна за общо 76 престъпления, в 5 случая наказанието е било заменено с доживотен затвор и в 3 - в лишаване от свобода поради приложение на редукцията на наказанието по чл. 58а.

От наложените наказания доживотен затвор, за 72 престъпления са били потвърдени и в 7 случая са били изменени в по-тежкото наказание - доживотен затвор без замяна.

От общо пет случая на наложено срочно лишаване от свобода по общия ред, в два наказанието е изменено в доживотен затвор.