dsc_3474.jpg
ФРП НАБИРА СТАЖАНТИ

Фондация за развитие на правосъдието стартира Програма за стажантско обучение.

Тя е насочена към млади специалисти по право и други хуманитарни науки и има за цел да задълбочи професионалните им умения, като им предостави ранен практически професионален опит и перспективи за развитие в следните направления:

работа със съдебна практика - ориентация в съдебната практика, подбор на актове, методи са сравнение и анализиране на съдебни подходи, методи за извличане на фактическа обстановка и др.;

сравнителни анализи - ориентация в чуждестранно законодателство, анализ на чуждестранни закони, сравнение на правни системи, анализ на приложими законодателни решения, работа с електронни търсачки на правна информация и с бази-данни и компилации на практика на български, чуждестранни и международни юрисдикции и администрации и др.;

мултидисциплинарни анализи - прилагане на смесени методики за правен, психологичен, криминологичен, статистически, социологичен и др. вид анализ по конкретни теми, мултидисциплинарно профилиране на извършители и жертви на отделни видове престъпления и др.;

работа с бази-данни - изграждане и поддържане на професионални бази-данни, вкл. със съдебна практика, законодателство, аналитични продукти, случаи от практиката и т.н., работа със специализиран софтуеър и др.;

презентационни и организационни умения - конферентен протокол, организиране и провеждане на събития, структуриране и излагане на изказвания, изработване на различни видове презентации, участие и ръководене на дискусия в различни формати и др.;

основни умения за създаване и управление на дейности на проектен принцип - основи на стратегическото планиране, подбор на финансиращи програми, изработване на проектни предложения, основни умения за координиране, управление и отчитане на дейности, основи на проектното бюджетиране и др.;

екипни и други лични умения - умения за работа в екип, разпределение на роли, управление на екипи, изграждане на екипни партньорства, емоционална интелигентност, управление на кризи и др. 

 

Срок на провеждане: продължителността на стажа се договаря с всеки стажант индивидуално според дейностите, в които е включен, но не може да е по-кратка от 6 месеца.

Заплащане: стажантът не заплаща обучението си и не получава възнаграждение за изпълнението на поставяните по време на стажа задачи. Ако отговаря на условията и даде изрично съгласието си да бъде включен в платени проекти дейности, стажантът получава заплащане за извършената работа съгласно условията на проекта и сключен със стажанта договор.

 

При успешно завършване на стажа на стажанта се издава сертификат, удостоверяващ придобитите по време на стажа умения. 

 

Формални изисквания към кандидатите:

1. завършен IV курс в специалностите право / публична администрация / психология / философия / политология с минимален общ успех Добър;

2. отлично владеене на поне един западен език;

3. отлични умения за работа с Microfost Office.

 

Процедура по кандидатстване:

1. Кандидатите изпращат на електронните адреси на ФРП следните документи:

- професионална автобиография (CV), съдържащо електронна поща и телефон за връзка с кандидата;

- подписано от кандидата мотивационно писмо, излагащо съображенията на кандидата защо желае да се включи в програмата, с какво очаква тя да му бъде полезна, в какви дейности жеале да бъде включен и с какво желае да допринесе за тяхното добро изпълнение;

- документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на формалните изисквания.

2. Лично събеседване с екипа на ФРП, за което допуснатите до него кандидати получават покана на посочените от тях електронни пощи.

 

В срок до 3 работни дни от провеждане на събеседването одобрените кандидати получават писмена покана да започнат стажа си.