Владимир Велинов
vlado.velinov.jpg

Доц. д-р Владимир Т. Велинов, дм, е специалист по психиатрия и съдебна психиатрия, вещо лице към Софийски градски съд и ръководител на Програмата за специалност ,,Съдебна психиатрия”.

Дългогодишен преподавател и изследовател на нормата и патологията на човешкото поведение. Автор на над 70 научни публикации в областта на психиатрията, съдебната психиатрия, клиничната психология, съдебната психология, психофармалогията, оценката и овладяването на девиaнтното поведение при лица с психични разстройства и с престъпно поведение.

Един от най-важните му учебници е ,,Съдебна психиатрия”, том ΙΙ от ,,Практическа психиатрия”, 2009 г.

Експерт в множество изследователски проекти и проекти за развиване на капацитет, насочени към реформа на правораздаването, укрепване на съдебната експертиза и съдебната защита на уязвими групи и изпълнявани от престижни български неправителствени организации.

Учредител на ФРП. Член на Настоятелството от май 2011 г. до юни 2013 г.

Като експерт към Фондацията до юни 2013 г. извършва аналитични и теренни изследвания от областта на съдебната експертиза, оценка и управление на криминогенни и виктимогенни рискови фактори при насилствени престъпления, дискриминация и поведенчески отклонения при децата, както и с разработване на обучителни и изследователски методологии, законодателни концепции и законопроекти и с провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация на служители от системата на правосъдието и особено на ефективността на съдебната експертиза.