Стоян Ставру
stoian.stavru.jpg

Доц. д-р Стоян Ставру завършва висше образование във Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., където впоследствие придобива и образователна степен магистър по Социална и юридическа психология (2010). Доктор е по право (2009) и по философия (2015), отново в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2008 г. e преподавател в НБУ, Магистърски факултет, Департамент „Здравеопазване и социална работа“.

Основател и главен редактор на научноно електронно издание „Предизвикай правото!“ (2010-2018), както и научен редактор на поредицата от научни монографии „Предизвикай правото!“ (2015-2018) и на поредицата от сборници със съдебна практика „Предизвикай: Съдебната практика!“ (2018).

Съорганизатор и основен участник в поредицата от 18 дебата в областта на биоетиката и биоправото под общото мото „Осмели се да питаш!“, състояли се в Център за култура и дебат „Червената къща“ (2012-2014), както и на поредица от 23 радиопредавания “Правото в нови води”, излъчвани по БНР, Хоризонт до обед (2015-2016). Основен организатор на 6 национални годишни конференции по биоетика и биоправо (2013-2018), както и на 6 публични дискусионни дебата от поредицата „Vox Nihili. Шепоти от бъдещето“ (2017-2018).

Активно работи за изграждането на обществена и научна чувствителност към проблемите на биоправото и етико-юридическите регулации на човешкото тяло.

Основните му изследователски интереси са в областта на вещното и наследственото право, биоетика и биоправото, етиката на тялото и философските аспекти на когнитивните науки.

Автор на книгите: 

Човешкото тяло като предмет на вещни права. Сиби, С., 2008;

Вещноправно действие на смъртта. Сиби. С. 2008; 

Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа и Книга втора, Фенея, С., 2013;

Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи. Сиела. С. 2016;

Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства. Нова звезда, 2016 (издадена и на английски език Incapacity to act of natural persons. Contemporary challenges).

Автор на множество научни студиии статии в областта на биоетиката, медицинското и биоправото, сред които: „Болестта Алцхаймер - (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността" - сп. Философски алтернативи, 2016, № 1, с. 49-61; „Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа" - сп. Собственост и право, 2016, № 1, с. 42-55; „Отстраняване на извършител на домашно насилие от жилище, което обитава с пострадалия. Има ли вещноправно действие заповедта за отстраняване на извършителя на домашно насилие ог жилището, което той обитава съвместно с пострадалото лице?“ - сп. Общество и право, 2015, № 10, с. 35-44; „Грижата и нейните юридически пространства" - В: Кънева, В., Ст. Ставру (съст.) Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С. Университетско издателство, "Св. Климент Охридски", 2015, с. 11-35; „Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха " - сп. Собственост и право, 2015, № 12, с. 28-37; „Етиката в предверието на правото" - В: Маринова, Е. (съст.) Етика и развитие: българският контекст. Сборник студии. Велико Търново, 2015, с. 211-258 и др.

Учредител и член на Настоятелството на ФРП.

Като член на изследователския екип извършва аналитични правни изследвания, изследвания на съдебната практика, разработване на изследователски и обучителни методологии и провеждане на обучения в областта на:

Вещното право: сервитутни права, етажна собственост, собственост, устройство на територията, междусъседски отношения и др;
Биоправото и медицинското право: телесни модификации, промяна на пол, сурогатно майчинство, отговорност на медицинските специалести, лечебни заведения и др;
Правото на информационните и комуникационните технологии
Правото на биотехнологиите: интелигентни агенти, информационни волеизявления, он-лайн идентичност и компютърни правонарушения и др.