ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ
1-img_0377.jpg

Проектът ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИсе изпълнява в периода февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", но началото му е в индивидуални изследвания на членове на екипа от 2009 г.

Той си поставя за цел да подпомогне укрепването на ефективността на българските специализирани юрисдикции в отговора им срещу организираната престъпност и свързани с нея престъпни дейности, като по този начин допринесе за справедливост и демократичност в обществото и за установяването на най-добри правосъдни практики в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

За целта проектът ще идентифицира постиженията и евентуалните пропуски в прокурорския и съдебния отговор срещу описаните престъпни явления и ще подкрепи утвърждаването на най-добрите практики. Проектът ще свърже правосъдието със знания за социалния и икономическия произход и ефекти на организираната престъпност и за нейните криминологични и психологични аспекти, като по този начин съдейства за развитието на просветено и справедливо правосъдие, основано на знание. Проектът цели и да подпомогне специализираните юрисдикции в контекста на наскоро приетото изменение на НПК, разширяващо тяхната компетентност.

Проектът предвижда следните дейности:

1. Предварителни изследователски дейности:

Изчерпателно мултидисциплинарно изследване на основата на специално разработена иновативна методика, което включва:

- подробен анализ на измененията в правната рамка на изследваните явления, вкл. разпоредби, към които препраща наказателният закон, с цел изясняване на правната среда, в която се осъществяват престъпните явления. Съобразяване на стопанската и социалната среда;

- подробен анализ на относимата практика на върховните съдилища след 1950 г.;

- комбиниран наказателноправен, процесуалноправен, психологичен, криминологичен и виктимологичен анализ на приключили наказателни дела за организирана престъпна дейност и свързани с нея престъпления (организиран трафик на хора, убийства / отвличания в рамките на организирана престъпна дейност, корупционни, финансови и стопански престъпления и др.) за периода 2012-2017 г.в рамките на специализираните юрисдикции и преминали през касационен контрол;

- анализ на качеството на съдебните експертизи.

Изследваните данни включват съдебни и прокурорски актове, експертни оценки на извършителя, личностов профил и оценка на риска от рецидив на осъдените лица, данни за развитието им в хода на изтърпяване на наказанието, биографични данни за тях и семействата им, изходящи от тях данни (кореспонденция с институции, интервюта и пр.), полицейски, прокурорски и съдебни доклади и отчети, национална и чуждестранна научна литература, чуждестранно законодателство.

Най-съществените теми ще бъдат предмет на минимум 10 специализирани разработки. Сред тях са: видове престъпни сдружения и критерии за разграничаването им в процеса на разследване и при преценка на квалификацията; развитие и функциониране на сдруженията, престъпни мрежи; криминални пазари; адекватност на законовата интерпретация на престъпни явления, идентифицирани от анализа на фактите по делата; типологии на престъпните схеми, обяснителни модели и препоръчителни методики за тяхното разследване и доказване; икономически и гражданско-правни ефекти на престъпните схеми; престъпни стратегии, имитиращи законни дейности; социални и икономически ефекти на организираната престъпност (корупционни механизми, стратегии за инфилтриране и влияние върху законни сдружения и държавни институции), въпроси на превенцията; профил на дееца и жертвата, престъпна мотивация, престъпно поведение, групови престъпни стратегии, престъпно лидерство, престъпна лоялност, рискови фактори; процесуални въпроси; иновативни решения при разследвания на дела с фактическа и правна сложност.

Анализите и събраната съдебна практика ще бъдат въведени в електронно достъпна за целевите групи база-данни. В хода на разработването им те се консултират с представители на целевата група.

2. Дейности за изграждане на капацитет:

На основата на изследванията и след проучване на професионалните потребности на специализираните магистрати се разработва обучителна методология, по която се провеждат 3 двудневни семинара с общо до 150 специализирани съдии, специализирани прокурори и следователи и полицейски служители (съобразно евентуалното увеличаване на щата на специализираните юрисдикции).

За резултатите от проекта се провежда национална конференция с участието на целевите групи и заинтересовани институции и организации.

3. Информационни дейности

Основните изводи от анализите са в основата на кратък филм, целящ да запознае широката общественост с естеството на организираната престъпност и предизвикателствата пред правосъдието с цел повишаване на обществената информираност и общественото доверие в съдебната власт.