Георги Кирилов
georgi.kirilov_1436905369805215220.jpg

Георги Кирилов е клиничен психолог и терапевт, вещо лице към Софийски апелативен съд.

Преподавател по клинична и консултативна психология в СУ “Св. Климент Охридски”.

Като експерт към Фондацията провежда криминологични и правнопсихологични аналитични изследвания в областта на трафика на хора, домашното насилие, дискриминацията и рисковите фактори на престъпността, както и изследвания, подпомагащи развиването на социални услуги на жертви на престъпления и деца в риск. Георги Кирилов разработва обучителни методологии и провежда специализирани обучения на служители от системата на правосъдието и социалните дейности, включително насочени към изграждане на групови и индивидуални умения за управление на хора и дейности, управление на кризи, управление на имидж и др.

Сертифициран в работа с проективни  методики, изготвяне на съдебна експертиза, водене на динамично интервю и терапевтична работа с клиент под супервизия, обучение в терапевтични умения и група за собствен опит, краткосрочна терапия, когнитивно–поведенческа психотерапия, работа със специализирана проективна методика “Rorschach test” по “Exner's Comprehensive System”.

Сертифициран когнитивно-поведенчески психотерапевт.

Сертифициран експерт в работата и преподаването на методи за оценка на риска - Static-99, Stable-2007 и ACUTE – 2007

Сред допълнителните му специализации са:

- “Когнитивно поведенческа психотерапия на семейството” – Институт за екология на мисленето и БАКПП, водещ: Frank M. Dattillo Ph. D., ABPP.

- “Въведение в когнитивно – поведенческата психотерапия”, водещ: д-р И. Лазарова.

- “Посттравматично стресово разстройство”, водещ: Paul Wheble.

- “Супервизия  на случай”, водещ: Paul Wheble.

- “Модерната наука в областта на Биполярното Разстройство – от изследванията към практиката” – БПА.