Данъчни престъпления
Няма изображение

СХЕМА 1

Схема 1

Обобщена схема на данъчни престъпления (укриване на данъчни задължения и източване на данъци), очертаваща участието на търговци, извършващи реална стопанска дейност, и ,,кухи търговци". Схемата е в максимално опростен вид и служи за основа на всички видове схеми за данъчни престъпления.

 

 

СХЕМА 2

СХЕМА 2

Обобщена схема на данъчни престъпления, очертаваща предимно схеми на данъчна измама и намаляване на данъци чрез престъпно източване на ДДС и стратегиите на участващите в схемата търговци на различни етпаи от развитието на схемата. Схемата е в максимално опростен вид и служи за основа на всички видове схеми за тези видове данъчни престъпления.

 

 

 

СХЕМА 3: КАРУСЕЛНА ИЗМАМА: липсващ търговец

СХЕМА 3: КАРУСЕЛНА ИЗМАМА: липсващ търговец

Схема на вид вътреобщностна данъчна измама при целено избягване на плащане на ДДС при вътреобщностни доставки. Типично за дружеството ,,липсващ търговец“ е, че то е „подставено” лице, регистрирано по ДДС, което декларира привидни доставки като получател по доставки на стоки без данъчен кредит от нерегистрирани лица или получател по ВОП; декларира привидни доставки с начислен ДДС и изкуствено формира данъчен кредит; прикрива сделки, реално осъществени между нерегистрираните лица – производители и големи преработвателни дружества или търговци на едро, които се явяват техни преки доставчици; не плаща декларирания ДДС за внасяне като резултат за периода или внася ДДС, но много нисък размер спрямо декларираните обороти, посредством приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на стоки или услуги, които не са действително доставени или извършени. След натрупване на задължения към бюджета това дружество бива замествано в схемата на данъчна измама с ново дружество. Дружеството ,,буфер“ не е реален ползвател на предимствата от реализираната данъчна измама, за разлика от дружествата ,,брокери“. Възможно е един „буфер” да работи с няколко „брокера” едновременно. ,,Буферът“ декларира големи обороти, но малък ДДС за внасяне за периода, или в повечето от данъчните периоди е в процедури по приспадане на декларирания данък. Той прекъсва връзката между „брокера“ и „липсващия търговец”. Дружеството ,,брокер“ е организатор на данъчната измама и се ползва от неправомерно формираното право на приспадане на данъчен кредит. Това е фактически получател на стоки по прикрити сделки, когато в схемата на данъчна измама не участва „буфер”. Той осъществява реални доставки към български и чуждестранни клиенти, отличава се с добра репутация и стопанска надеждност. Типично за неговите клиенти е, че това са търговски вериги, чуждестранни лица и др., които не участват в измамата.

 

 

СХЕМА 4: КАРУСЕЛНА ИЗМАМА: вариация на ,,липсващ търговец"

СХЕМА 4: КАРУСЕЛНА ИЗМАМА: вариация на ,,липсващ търговец"

Схема на вид вътреобщностна данъчна измама при целено привидно деклариране на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобиване, която се основава на ползване на незаконно данъчно предимство чрез прилагане на нулева ставка на ДДС. Типично дружествата производители се отличават с добра репутация и стопанска надеждност и разполагат с големи производствени мощности и реализират продукция в големи обеми. Те поддържат трайни търговски взаимоотношения с константен брой преки доставчици и клиенти и осъществява реални сделки по покупко-продажба в рамките на дългосрочни договори за доставки. Те декларират големи обороти и значителен размер ДДС за внасяне като резултат за периода и декларират предимно доставки в страната, но също и извършени ВОД. Типично дружество А и Е са регистрирани по ДДС търговжи на едро, организатори на данъчната измама. Те извършват реална икономическа дейност и са изряден данъкоплатец. Поддържа трайни търговски взаимоотношения с преки доставчици, производители, изпълнители по дългосрочни договори, и декларират големи обороти. Те декларират ВОД и ефективно възстановяват ДДС. В схемата извършват привидни доставки на стоки към други търговци – „буфери” или други „брокери”, които декларират ВОД към търговци от ЕС и ДДС за възстановяване като резултат за данъчен период. Типично дружеството B е търговец на едро с характеристики на „брокер”. То декларира голям стокооборот. В схемата декларира привидни ВОД на стоки и ДДС за възстановяване като резултат за данъчен период. Облагите, които създава като участник в схемата на данъчна измама, се ползват от дружеството, организатор на измамата. Чуждестранните лица се отличават с характеристики на „проводници”, когато декларират ВОП, последвани от ВОД към същата или друга държава членка. Това са „подставени лица” от организатора на данъчната измама и често собственици на капитала се явяват български лица. Чрез тях се осъществяват големи по обем доставки на стоки, но сключените договори за доставки между българското и чуждестранното дружество само фрагментарно описват кои са страните по договора, техните задължения и срока за изпълнение. Не се откриват от данъчните органи на държавата-членка и имат характеристики на „липсващ търговец”.

 

 

 

СХЕМА 5: КАРУСЕЛНА ИЗМАМА: вариация на ,,липсващ търговец"

СХЕМА 5: КАРУСЕЛНА ИЗМАМА: вариация на ,,липсващ търговец"

Това е вариация на схемата „липсващ търговец“, развита чрез повтарящи се кръгове от трансгранични доставки, при която засичането и противопоставянето на измамата е по-трудно и забавено, а източеното ДДС от „липсващия търговец“ е по-голямо. Каруселната измама е организирана на територията на поне две държави-членки на ЕС, участниците в която привидно извършват стопанска дейност и декларират серия от сделки със стоки, в това число ВОП и ВОД, при които отсъства икономическа логика и полезност. Типично, дружество В („липсващ търговец”) е новорегистрирано по ДДС или „спящо” дружество, което рязко увеличава обема на доставките си. Непосредствено след регистрацията си то декларира ВОП в значителни размери от дружества, регистрирани за целите на ДДС в съседни държави-членки, чийто собственици е възможно да са български физически лица. То не плаща декларирания ДДС за внасяне като резултат за периода или внася ДДС, но много нисък размер спрямо декларираните обороти, посредством приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на стоки или услуги, които не са действително доставени или извършени. След натрупване на задължения към бюджета и идентифицирането му като „липсващ търговец” от данъчната администрация, бива замествано с ново дружество. Типично за дружество „буфер” е, че декларира осъществени покупки и продажби на територията на страната, които са близки по стойности и обеми, и липсва видима икономическа изгода от дейността на дружеството. Дружеството декларира големи обороти и малък размер на ДДС за внасяне или в повечето данъчни периоди приспада ДДС. В отчетните регистри за предмета на доставките се посочват „стоки” или „услуги”, което затруднява проследяването на стоковия поток. В схемата този търговец прекъсва връзката между „брокера” и „липсващия търговец”, затруднява проследяването на произхода на стоките и осигурява правдоподобен данъчен кредит за „брокера”. В схемата може да бъдат включени няколко „буфера”. Типично непосредствено след регистрацията си дружеството С („брокер”) декларира ВОД в значителни размери и декларира ДДС за възстановяване като резултат за периода. Възможно е да извършва реална дейност извън схемата, но без голяма обществена и икономическа значимост. Често тази дейност служи като прикритие и има второстепенно значение. В отчетните регистри за предмета на доставките се посочват „стоки” или „услуги”, което затруднява проследяването на стоковия поток. Типично дружеството А („проводник”) е регистрирано на територията на друга държава-членка и декларира ВОП, последвани от ВОД към друга съседна държава-членка. То изпълнява задълженията си по подаване на декларации и плащане на ДДС, и същевременно на територията на държавата членка, в която е са регистрирано, не настъпват загуби в резултат на дейността му. По тази причина то остават извън полезрението на администрацията.